หน้าหลัก
  ข้อมูลประชากรของเขต
  Indicators ตรวจราชการ
  หญิงตั้งครรภ์
  เด็ก 0-2 ปี
  เด็ก 3-5 ปี
  เด็ก 6-12 ปี
  วัยรุ่น
  NCD
  มะเร็งในสตรี
  ผู้สูงอายุ & ผู้พิการ
   
 
  เกี่ยวกับแม่และเด็ก
  เกี่ยวกับ Health reform


Topic : Flagship การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
แผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุในเขต จำนวน 650,000 คน
 • ผู้พิการในเขต จำนวน .......... คน
เป้าประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสาน
  มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและจิต
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
 3. เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการชิงรุกในชุมชน
 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์
 1. ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน
 3. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
กลวิธีการดำเนินการ
 1. สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร / ภาคีเครือข่าย
 2. ใช้กลไกของ District Health System เพื่อบูรณาการงานใน CUP และ CUP กับส่วนราชการอื่นๆ ท้องถิ่น และภาคประชาชน
 3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองในด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีการตรวจคัดกรองสุขภาพกาย จิต ในชุมชน ได้แก่การประเมิน ADL , การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม และภาวะซึมเศร้า
 4. พัฒนาระบบบริการ Home Health Care ให้ได้มาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมจาก สถานบริการสู่ชุมชน ครอบครัว ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เครื่องชี้วัด (ครอบคลุม Element เรื่อง Screening ADL & Diseases , Services , LTC )
 1. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 2. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ ภายในปี 2558
 3. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง
 4. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการประเมิน ADL
 5. ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุและผู้พิการในกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและข้อเข่าเสื่อม
 6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมไม่เกิน 10 ภายในปี 2560
 7. ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุและผู้พิการคุณภาพไม่น้อยกว่า ๗๐
 8. ร้อยละ 90 ของสถานบริการสาธารณะมีส้วมนั่งราบห้อยขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายในปี 2558
 9. ร้อยละ 20 ของตำบล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ภายในปี 2556
 10. ร้อยละ 50 ของตำบลมีกระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ภายในปี 2558
 11. จำนวนอาสาสมัครในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 12. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าอายุ 70 ปี ภายในปี 2565
 13. อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยไม่น้อยกว่า 80 ปี ภายในปี 2565
นิยาม
 1. การพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 2. มาตรฐานสุขภาพของผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
 3. เกณฑ์มาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของตำบล

สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 5
สถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 5 ได้ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 209,929 ราย หรือเท่ากับ ร้อยละ 32 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งเขต โดยจังหวัดที่มีร้อยละของบันทึกข้อมูลสูงทึ่สุด คือจังหวัด นครปฐม รองลงมาได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรสงคราม ตามลำดับ โดยข้อมูลที่บันทึกเข้ามานั้น นอกจากจะนำมาใช้หาค่าร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลสุขภาพแล้ว ยังสามารถใช้ในการให้บริการ ได้แก่ เป็นข้อมูลในการให้บริการ Home Health Care ผู้สูงอายุที่ พิการ ผู้ที่มี ADL ในระดับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูงที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ เป็นต้น
ทางศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ทำการประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS จากนั้นทำการหาค่าร้อยละที่สำคัญเช่น พิการ อยู่คนเดียว ต้องกินยาประจำ ADL ต้องช่วยเหลืออย่างมาก หรือช่วยตนเองไม่ได้ เป็นโรคเบาหวาน หรือความดันสูง โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงครามที่ key ข้อมูลเข้ามาน้อย บางข้อมูลจะใช้ค่าเฉลี่ยของเขตแทน เพราะหลีกเลี่ยง Selective Bias จากการเลือก Key เฉพาะรายที่มีปัญหา Click ที่นี่ เพื่อดูผลสรุป

เอกสารอ้างอิง
 1. วิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุที่จังหวัดต่างๆในเขต 4,5 Key ข้อมูลผ่าน Web (209,929 record) จังหวัดใดที่ต้องการข้อมูลดิบที่เป็น SPSS ของจังหวัดนั้น ให้ติดต่อขอมาได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 โดยให้ตัวแทนของ สสจ.เป็นผู้ขอเท่านั้น
 2. สรุปประมาณการความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 5
 3. Excel เพื่อช่วยในการคำนวณความต้องการ การดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 5
 4. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ น.พ.โสภณ เมฆธน
 5. แบบประเิมิน Barthel ADLs - ฉบับภาษา Thai   ฉบับภาษา English
 6. การประเมิน ADL โดยใช้ Barthel ADL indexภาษา PHP
 7. โครงการอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว กรมอนามัย
 8. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย