Untitled Document 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี
ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยที่มีผู้เข้าพักพิง ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
รหัส
จังหวัด / click เพื่อดูรายละเอียด
จำนวนศูนย์พักพิง
จำนวนผู้พักพิง (คน)
หมายเหตุ
70
ราชบุรี
22
4,219
ไม่ได้ประสบอุทกภัย
71
กาญจนบุรี
7
1,427
ไม่ได้ประสบอุทกภัย
72
สุพรรณบุรี
1
200
พื้นที่ประสบอุทกภัย
73
นครปฐม
21
7,200
พื้นที่ประสบอุทกภัย
74
สมุทรสาคร
20
1,520
พื้นที่ประสบอุทกภัย
76
เพชรบุรี
4
1,230
ไม่ได้ประสบอุทกภัย
รวม
75
15,796
.
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรี
  • โทร. 032- 325196 , 032- 325796 , 032-858026 , 032-858027
  • เลขาธิการศูนย์ฯ นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี โทร. 08-9254-8729
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นายชาญ เสมสวัสดิ์ จ่าจังหวัดราชบุรี โทร. 08-1172-1652
  • E-mail : ratchaburi_succor@hotmail.com
  • สถานที่จัดตั้งศูนย์ โรงยิมเนเซียม อ.เมือง จ. ราชบุรี
Link Web Site ศูนย์พักพิงชั่วคราว
  1. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรี (ศปภ.จ.รบ.)
  2. ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรี
  3. ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี
Down Load เอกสารต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
  1. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กรมป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตุลาคม 2554