Untitled Document 
Untitled Document


ชื่อสื่อ การใช้คลอรีนเม็ดในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือน

รายละเอียด ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้สนับสนุนคลอรีนเม็ดที่แก่ผู้ประสบภัยในภาวะน้ำท่วมเพื่อปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่มได้ปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารและน้ำ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาพิบาลเรื่อง น้ำบริโภค ในสภาวะอุทกภัย

รายละเอียด ประชาชนควรมีน้ำดื่มน้ำใช้ ที่สะอาดปลอดภัย เมื่อประสบภัยน้ำท่วม

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาลเรื่อง น้ำบริโภค

รายละเอียด สำหรับประชาชน ควรมีน้ำดื่ม-น้ำใช้ ที่สะอาด ปลอดภัย เมื่อประสบภัยน้ำท่วม

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ วิธีเพิ่มความสะอาดของน้ำใช้

รายละเอียด กรณีที่ระบบประปาปนเปื้อนด้วยน้ำที่ท่วม หรือ ไม่มีการเติมคลอรีนในระบบประปา หรือ ระดับของ คลอรีนคงเหลือ ในน้ำประปา น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การเตรียมปรุงอาหารเพื่อผู้ประสบภัย

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านจัดการอาหารและโภชนาการในภาวะน้ำท่วมด้วย “ชุดอาหารอิ่มท้อง”

รายละเอียด ในสถานการณ์น้ำท วม ปัญหาที่สำคัญอันดับตนๆนอกเหนือไปจากการที่ประชาชนขาดที่อยู อาศัยคือปัญหาในเรื่องการ เขาถึงอาหาร มีหลายหน วยงานที่เขาไปแจกจ ายถุงยังชีพใหแก ประชาชนผูเดือดรอน ซึ่งถุงยังชีพเหล านี้อาจประกอบไปดวย สิ่งของที่จำเป็นและสิ่งของที่ไดรับ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ หลักการประกอบอาหารจำนวนมากในภาวะวิกฤติ

รายละเอียด การเตรียมปรุงประกอบอาหารจำนวนมากควรคำนึงถึงความสะอาด สด ใหม่ มีคุณค่า ไม่เสียง่าย ไม่ยุ่งยากในการ บรรจุเพื่อลำเลียงส่งให้ผู้ประสบภัยได้ทันเวลา อาหารที่จะนำมาประกอบอาหารจำนวนมากนั้นมีทั้งอาหารสดและ อาหารแห้ง เช่น อาหารสดประเภทผัก ผลไม้ จะต้องล้างให้สะอาด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ รายการอาหารหมุนเวียนแนะนำในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียด การประกอบอาหารในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่มักจะเป็นเมนูที่ประกอบง่ายและสะดวกต่อการบริโภค ไม่บูดเสียง่าย กรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการ ขอแนะนำรายการอาหารหมุนเวียนที่หลากหลายเพื่อสะดวกแก่ผู่ประกอบการอาหาร ในการเลือกปรุงให้แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำในการจัดทำอาหารพร้อมบริโภค (ข้าวกล่อง)ในภาวะน้ำท่วม

รายละเอียด เพื่อการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย

รายละเอียด ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้วมใช้การไม่ได้ เช่น น้ำท่วม ขอแนะนำให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำหรือถุงพลาสติกที่มีอยู่ วิธีการนี้สะดวกสามารถถ่ายอุจจาระที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้เลย โดยใช้ภาชนะต่างๆ รองรับ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แผนผังการประกอบส้วมฉุกเฉิน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การใช้ส้วมลอยน้ำ

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การจัดการส้วมหลังน้ำท่วม

รายละเอียด ส้วมน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากอุจจาระ ส่งผลให้เกิดโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง ฯลฯ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ส้วมเฉพาะกิจ

รายละเอียด ความสำคัญของ “ส้วมเฉพาะกิจ” ในกรณีสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถลม ภัยจากคลื่น ยักษ์สึนามิ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

รายละเอียด ในขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วม ที่ค่อนข้างวิกฤตประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง และประสบความเดือดร้อนในเรื่อง การกิน อยู่ หลับนอน ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ขยะมูลฝอย

รายละเอียด การจัดการขยะมูลฝอยในบ้านพักอาศัยและบริเวณบ้านที่ถูกน้ำท่วม ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอย

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ขยะเปียก

รายละเอียด น้ำเริ่มลดแล ว ปัญหาน้ำขังและขยะเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ขอให้ วางแผนการเก็บรวบรวมขยะ โดยเร่งรวบรวมขยะเปียกก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ส่งผลต่อการเน่าเสีย เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยและแหล่งแพร่พันธ์ของพาหะนำโรค

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การจัดการขยะโฟม

รายละเอียด ขยะโฟม เป็นปัญหาใหญ่ในภาวะน้ำท่วม เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่สามารถทำอาหารเองได้

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีอุทกภัย

รายละเอียด ในสถานการณ น้ำท่วม โรงพยาบาลซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร สำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในกรณ์เจ็บป่วย หากโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่องจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรณีอุทกภัย

รายละเอียด ขณะเกิดอุทกภัย มักพบสิ่งสกปรกลอยมากับน้ำ เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชน

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การจัดการน้ำเสียหลังน้ำท่วม

รายละเอียด น้ำเสียจากการท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น มีเชื้อโรคปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรค เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง และไข้สมองอักเสบที่เกิดจากยุงรำคาญ ฯลฯ

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การใช้จุลินทรีย์ E.M.บำบัดน้ำเน่าเสีย

รายละเอียด E.M. ( Effective Micro-organisms)

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ประวัติการใช้ EM ในประเทศไทย 2

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ประวัติการใช้ EM ในประเทศไทย 3

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ประวัติการใช้ EM ในประเทศไทย 4

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ EM BALL 1

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ EM BALL 2

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การบริหารจัดการชุมชนหลังจากน้ำท่วมด้วยจุลินทรีย์ทีมีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms: EM (GPO M

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ เร่งผลิตน้ำหมัก พด.6 แจกในพื้นที่ถูกน้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรณีจุดอพยพ/ที่พักอาศัยชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การสุขาภิบาลที่พักอาศัยในจุดอพยพ

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านสุขาภิบาล อยู่อย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัยในจุดอพยพ

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แนวทางปฏิบัติโรคที่มากับน้ำท่วมการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการดูแลปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภั

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แนวทางการให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย สำหรับทีมปฏิบัติการ

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพสำหรับครัวเรือน (ในสถานการณ์น้ำท่วม)

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ “นายสะอาด”

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ โรคที่มากับน้ำท่วม รู้ไว้ ป้องกันได้

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คู่มือประชาชนข้อปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำในการใช้ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพในสถานการณ์น้ำท่วม หน้า 1

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำในการใช้ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพในสถานการณ์น้ำท่วม หน้า 2

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำในการใช้ชุดสุขาภิบาลดำรงชีพในสถานการณ์น้ำท่วม หน้า 3

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การป้องกันไฟดูดช่วงน้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการรักษาความปลอดภัย ในสถานการณ์น้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ข้อปฎิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ จุดเสี่ยงที่ควรป้องกันน้ำเข้าบ้าน

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ วิธีสร้างงแนวกั้นน้ำจากกระสอบทรายที่ถูกต้อง

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ปฏิบัติตนอย่างไร...หลังน้ำลด

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การดูแลบ้านเรือนหลังน้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การบริหารจัดการชุมชนหลังจากนําท่วมด้วยจุลินทรีย์ทีมีประสิทธิภาพ Effective Microorganisms: EM (GPO

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ โปสเตอร์ล้างมือ31ตค54.png

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ไวนิลผลิตอาหารสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย.jpg

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ สติกเกอร์น้ำยาEM.jpg

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.doc

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำ สุขภาพแม่และเด็ก.doc

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำด้านทันตกรรม.doc

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำวัยทำงาน.doc

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คำแนะนำอาหารสำหรับเด็กในช่วงวิกฤตน้ำท่วม.doc

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การฟื้นฟูส้วมหลังภาวะน้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การใช้ไฮโปคลอไรด์.pdf

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การทำความสะอาดเชื้อราในบ้าน.pdf

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การทำความสะอาดชุมชนหลังน้ำลด.pdf

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ การล้างทำความสะอาดผู้ประสบภัย.pdf

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ล้างบ้านให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรค.pdf

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ในน้ำท่วมสำหรับเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่


ชื่อสื่อ ปฏิบัติตนอย่างไร รับภัยน้ำท่วม

รายละเอียด

Download สื่อ Click ที่นี่