Untitled Document
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
              กรมอนามัยมีหน่วยงานทั้งที่อยู่ส่วนกลาง ได้แก่ กอง และสำนักต่างๆ  และศูนย์เขตต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 12 เขต เรียกว่า ศูนย์อนามัย ประกอบด้วยกทม.(เขต 1) , สระบุรี (เขต 2), ชลบุรี (เขต 3),ราชบุรี (เขต 4), นครราชสีมา (เขต 5) ,ขอนแก่น (เขต 6) ,อุบลราชธานี (เขต 7),นครสวรรค์ (เขต 8) ,พิษณุโลกเขต (เขต 9),เชียงใหม่ (เขต 10),นครศรีธรรมราช (เขต 11) และยะลา (เขต 12)   ในปี 2545 ซึ่งเป็นปีของการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการปรับโครงสร้าง ของกรมอนามัย  ซึ่งมีผลต่อการปรับโครงสร้างของศูนย์เขตของกรมอนามัยด้วย   โดยได้รวมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ตั้งเป็นศูนย์อนามัย ส่วนโรงพยาบาลแม่และเด็กได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ไม่ใช่เฉพาะด้านอนามัยแม่และเด็กเท่านั้น  และมีกลุ่มงานที่ทำหน้าที่พัฒนารูปแบบบริการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม   การเฝ้าระวัง การติดตาม กำกับเกี่ยวกับภาพรวมของงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของ Health Sectors และ Non Health Sectors  เพื่อให้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตเกิดความเข้มแข็ง  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้ คือ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
          โครงสร้างของศูนย์อนามัย ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆดังนี้
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 2. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานต่างๆของกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย

 1. สายกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่
  1. วัยแม่และเด็ก
  2. วัยเรียนและเยาวชน
  3. วัยทำงาน
  4. วัยสูงอายุ
 2. สายประเด็นสุขภาพ
  1. งานโภชนาการ
  2. งานออกกำลังกาย
 3. สายอนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม