Untitled Document
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย
  1. เป็นศูนย์กลางประสานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชมรมผู้สูงอายุในภาคกลางตะวันตก เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
  2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและการบริหารจัดการของชมรมและเครือข่าย เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ของผู้สูงอายุ และความเข้มแข็งของชมรมและเครือข่ายให้มีศักยภาพใกล้เคียงกัน
  3. ประสานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  4. ส่งเสริมการแสดงบทบาทและพลังของผู้สูงอายุต่อสังคม เช่น การมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การมีบทบาทในเวทีหรือการประชุมสำคัญๆ ทั้งในระดับชาติ ภาค และจังหวัด การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาให้เป็นมรดกทางปัญญาของชาติ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีการดำรงชีวิตที่อบอุ่น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
  6. เผยแพร่ความรู้ สารสนเทศ ประสบการณ์ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผ่านสื่อมวลชน
  7. ดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
LOGO ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก (คสต.)
ดอกลำดวนตรงกลาง หมายถึงผู้สูงอายุ  วงรอบที่หมุนรอบดอกลำดวนเสมือนหนึ่ง ผู้สูงอายุอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลง แต่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุก็ยังปรับตัวได้อย่างไม่ตกรุ่น  เครื่องหมายคล้ายตัว C คือ ความร่วมมือ ของครอบครัว ชุมชน ชมรม ตลอดจนไปถึงเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ที่จะคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นบุคคลที่มีคุณค่า และพี่งพาตนเองได้ (ดวงดาวสีน้ำเงินที่สุกสว่างแทนความเจริญรุ่งเรืองของทั้งเครือข่าย)
ผู้สูงอายุช่วยตนเองได้  ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เปลี่ยนภาระให้เป็นคุณค่า  และไม่ตกรุ่น
องค์ประกอบของเครือข่าย
      เครือข่ายผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก  ประกอบด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุของทั้ง 8 จังหวัดได้แก่  จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์   โดยมีผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงในระดับจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นพี่เลี้ยงในระดับเขต หรือระดับเครือข่าย  โดยมีการหมุนเวียนประธานเครือข่ายกันครั้งละ 1 ปี โดยใน 2552 ประธานเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดราชบุรี (นายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง) ส่วนปี 2553 จังหวัดเพชรบุรี   ส่วนปีต่อๆไป แล้วที่ที่ประชุมจะคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมต่อไป
 
สถานที่ติดต่อ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคกลางตะวันตก ชั่วคราว  งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 4  - โทร 032-310368 ถึง 71 -

 Counter From 16 Nov 2009