Untitled Document

เนื่องด้วยเครื่อง Server นี้ได้มีการให้บริการข้อมูลมาอย่างยาวนาน และมีเทคโนโลยีด้าน Software ที่เก่าและไม่ปลอดภัย ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องปิดตัวลงในวันที่ 30 กันยายน 2560

ระบบส่งข้อมูลผ่าน Web
Breast Self Exam (Link Manual)
- - ชื่อสถานบริการ -
          การที่จะป้องกันมะเร็งเต้านมในระดับที่เป็น Root Cause นั้นยังไม่สามารถกระทำได้มากนักในปัจจุบัน การค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก (Early Detection and Diagnosis) จึงมีความสำคัญ เนื่องจากผลการรักษาเมื่อพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกนั้นค่อนข้างดี  กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดเป้าหมายให้หญิงอายุ 30-70 ปีควรได้รับความรู้ และทักษะที่จะตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  และกำหนดเป็นเครื่องชี้วัดในปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มีระบบในการติดตามกำกับ โดยทุกรพ.สต. และโรงพยาบาลทำการประเมินหญิงอายุ 30-70 ปี จากนั้นส่งข้อมูลการประเมินไปให้ สสอ. เพื่อให้รวมเป็นภาพรวมของระดับอำเภอ  และ สสอ. และโรงพยาบาลส่ง สสจ. เพื่อรวบภาพรวมในระดับแยกรายอำเภอ และ สสจ.ส่งให้ศูนย์อนามัยที่ 4 เพื่อเก็บภาพรวมระดับเขต ศูนย์อนามัยทุกเขต ส่งกรมอนามัยเพื่อเก็บภาพรวมระดับประเทศ  การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จะส่งข้อมูลใ้ห้กับศูนย์อนามัยที่ 4 จำนวน 4 งวดคือ
  1. งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
  2. งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
  3. งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
  4. งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

นิยาม
  1. เป้าหมาย  หมายถึง จำนวนสตรีอายุ 30 - 70 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. จำนวนที่ได้การสอนการตรวจเต้านม  คือจำนวนที่ได้รับการสอนการตรวจเต้านมทุกเดือน โดยจะสอนจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. หรือกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการอบรม
  3. จำนวนสตรีที่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หมายถึง จำนวนสตรีที่อายุ 30 - 70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  4. จำนวนรายที่ผิดปกติ  คือ จำนวนรายที่พบก้อนผิดปกติ ที่ได้รับการตรวจจากสถานบริการนั้นๆ จะเป็น สอ. หรือ รพช. หรือ รพศ/รพท. โดยเป็นการพบเบื้องต้น ยังไม่ต้องได้รับการยืนยันว่าผิดปกติประเภทใด
  5. จำนวนรายที่ส่งต่อ คือ จำนวนรายที่พบผิดปรกติที่เต้านม และได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจยืนยัน หรือเพื่อการรักษา
  6. จำนวนตัวเลขในข้อ 2-5 นั้นเป็นยอดสะสม