Untitled Document

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
โครงการพัฒนาไอคิว อีคิวเด็กปฐมวัย จังหวัดนครปฐม
วันที่ 29 มีนาคม 2553
ณ ห้องสวัสดี  โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้เปิดการประชุมและให้ข้อคิดเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยไว้อย่างน่าสนใจ มีตอนหนึ่งท่านได้พูดถึงการล่มสลายของตลาดต้นสน ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต
  ใครที่อยู่อำเภอนครชัยศรีคงพอจะเคยได้ยินถึงชื่อเสียงของตลาดต้นสนมาบ้าง   ปัจจุบันได้กลายเป็น
ตลาดร้างไปแล้ว  ท่านให้ข้อสังเกตว่าคนที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคนจีน ทำมาหากินด้วยอาชีพค้าขาย
ดังนั้นจึงพอมีเงินทองส่งเสียลูกหลานให้ได้รับการศึกษาสูงๆ  เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ประกอบอาชีพ
รับราชการหรืออื่นๆแต่ไม่ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเดิมอีก  ทำให้อาชีพค้าขายของคนที่นั่น
ไม่มีการสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่น ขาดช่วงไปในรุ่นลูกหลาน  ตลาดต้นสนจึงกลายเป็นตำนานไปในที่สุด
ทำให้น่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาของไทยเพราะเป็นการเรียนที่ทำให้คนทิ้งถิ่นฐาน
ไม่ใช่ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น  ซึ่งท่านมีโครงการที่จะสร้างแผนแม่บท
การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนครปฐมสืบต่อจากนครปฐมโมเดล (นครปฐมโมเดลเป็นโครงการคัดเลือก
เด็กที่มีคุณธรรมความดีเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัย  เมื่อเด็กจบมาแล้วเด็กพวกนี้ก็

ได้ทำงานในจังหวัดนครปฐมทุกคน)

หลังพิธีเปิดการประชุม มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย รศ.ดร กุลยา  ตันติผลาชีวะ เรื่อง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
   
   

ศูนย์เด็กเล็กที่ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางระกำ  ต.บางระกำ  อ.บางเลน จ.นครปฐม
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำลูกบัว  ต.สามง่าม  อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลคลองโยงศูนย์ 1  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพราน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงนก  ต.สระพัฒนา  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
7.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวัดบัวหมู่   3  ต.วัดละมุด  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธรรมศาลา อ.เมือง  จ.นครปฐม

   
                   

มีผลงานนำเสนอดังนี้

     
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  มีครูพี่เลี้ยง 3 คน คือ
นางประภาพรรณ  ไมตรีจิต  น.ส.อุไร  พิมพิรัตน์และน.ส.อรุชา  วิริยะบุญ 
รับเลี้ยง เด็กจำนวน 60 คน  นำเสนอสื่อนิทานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
สำหรับสื่อนิทานที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นครูอุไรบอกว่า ใช้เวลาว่าง
ในช่วงเด็กนอนกลางวันและที่บ้านตอนกลางคืน คิดออกแบบเองจากนั้น
ครูประภาพรรณและครูอรุชาก็จะช่วยกันทำ โดยสื่อนิทานที่นำมาเสนอนั้น
มีเป็นจำนวนมากทั้งเป็นสมุดนิทาน  ภาพสามมิติ หุ่นมือ ฯลฯ แต่ละชิ้นมี
ความสวยงามน่ารัก  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครูทั้งสามคนบอกว่าเกิดจาก
ความสามัคคี ร่วมใจกัน เรียกว่ากินข้าวช้อนเดียวกันได้เลย
เด็กของเรามีปิดเทอมแต่ครูจะไม่มีการปิด เราจะทำสื่อการเรียน
การสอนตลอด  สำหรับประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้คิดว่าจะได้นำความรู้
ที่ได้จากการดูงานของเพื่อนๆในหลายศูนย์ไปประยุกต์ใช้ คิดว่ามีประโยชน์มาก
                   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางระกำ  ต.บางระกำ  อ.บางเลน จ.นครปฐม
   
นำเสนอโครงการ “แปรงน้อยปลอดเชื้อ” โดยคิดค้นวิธีการ
ทำให้แปรงสีฟันเด็กแห้งสะอาด ไม่อับชื้นจนเป็นที่
หมักหม๋มของเชื้อโรค  จึงได้คิดประดิษฐ์ตู้อบแปรงสีฟันขึ้น  
โดยเมื่อเด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเสร็จครูจะนำแปรงมาล้าง
ทำความสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปเสียบในตู้ซึ่งทำเป็น
มุ้งลวด 4 ด้าน มีมุ้งลวดฝาปิดเปิดได้  เพื่อป้องกันแมลงและ
ฝุ่นละออง เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบางระกำ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  จาก
ฝ่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ตู้อบแปรงดังกล่าวใช้งบประมาณไม่มากมายเพียง 1,300  บาท ก็ทำให้มั่นใจในความสะอาดของแปรงสีฟันได้

                   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพรานอ.สามพราน  จ.นครปฐม

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กจากกิจกรรม เช่น กิจกรรมการแปรงฟัน เด็กคนไหนที่แปรงฟันได้

สะอาดคุณครูตรวจดูแล้วก็จะมอบดาวให ้แล้วนำไปติดที่ชื่อของตนเอง

เด็กแต่ละคนก็จะภูมิใจที่ชื่อของตนเองมีดาวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เป็นวิธีจูงใจเด็กได้ดีทีเดียว
             
             
             
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงนก

        ต.สระพัฒนา  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  สังกัดอบต.หนองพงนก
           
ผลงานที่นำเสนอคือหนังสือนิทานภาพ “ Big Book”  ที่มีสีสัน
สวยงามมาก  โดยในวันนี้คุณครูนำมาเสนอ 3 เล่ม เป็นความรู้
เกี่ยวกับเรื่องฟันทั้งหมด  ประกอบด้วย ลูกหมีปวดฟัน 
ฟ.ฟันของเราและแปรงฟันทุกวันทำไมฟันผุ  โดยหนังสือ
ทั้ง 3 เล่มนนี้จะมีแต่ภาพขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม  ส่วนเนื้อหา
คำอธิบายจะพิมพ์ไว้อีกส่วนหนึ่ง เพราะตะหนักว่าเด็กวัยนี้ชอบดูภาพ
ตัวหนังสือไม่ต้องมากก็เลยนำเนื้อหาไว้ประกอบการเล่า
ของครูเท่านั้น นอกจากนี้ครูอาจจะดัดแปลงเรื่องเองก็ได้
โดยอาศัยเพียงภาพประกอบเท่านั้น   ทำให้เนื้อหาหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น  หนังสือเหล่านี้ยังเผื่อแผ่ให้ผู้ปกครองและครู

ูในเครือข่ายได้ยืมไปใช้ด้วย  คุณครูบอกว่าในโอกาสต่อไปจะทำเพิ่มให้มากขึ้นอีก

   
                   
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวัดบัวหมู่ 3  ต.วัดละมุด  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 55 คน ครู 3 คน รับเลี้ยงเด็กอายุ 2.5-4 ปี 

ที่นี่ไม่มีปิดเทอมเช่นกัน โครงการที่นำเสนอคือ “โครงการหนูน้อยหัดออม”
เริ่มดำเนินการโดยประชุมผู้ปกครองแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ว่าจะทำให้เด็กมีนิสัยรักการออม  ไม่นำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
เช่น ซื้อขนมกรุบกรอบ เด็กมีเงินเก็บ  เด็กใช้จ่ายอย่างประหยัด ฯลฯ
โดยให้ผู้ปกครองนำกระปุ๊กออมสินมากันเองตามใจชอบ 
กำหนดให้เด็กหยอดกระปุ๊กออมสินวันละ 1 บาท หรือจะเว้นบ้างก็ได้ 
พอสิ้นเดือนก็จะแกะออกให้เด็กช่วยกันนับโดยจะนำไปฝากธนาคารหรือจะนำไปใช้จ่าย
ในสิ่งที่จำเป็นก็แล้วแต่ผู้ปกครองและเด็ก  จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการดังกล่าวพบว่า
ผู้ปกครองพอใจมากและเห็นว่าควรจะมีโครงการนี้ต่อๆไป เด็กๆเองก็ภูมิใจ  ลดการกินขนมถุงลงได้
โดยทางศูนย์เด็กเล็กจะสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองทุก 3 เดือน 
                   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธรรมศาลา  อ.เมือง  จ.นครปฐม
 

โครงการสีย้อมฟันจากสมุนไพร จากดอกอัญชัน โดยมีแรงบันดาลใจ

จากการที่เห็นว่าเวลาเด็กอมเม็ดสีย้อมฟันที่หมอฟันให้ รู้สึกว่าแดงมาก
เวลาถามหมอว่ากลืนได้หรือไม่  หมอก็บอกว่าไม่ควรกลืน ก็เลยทำให้
คิดหาสิ่งอื่นมาทดแทน นึกถึงเวลาบวชนาคเขาก็จะใช้ขมิ้นทา
ก็จะทำให้ตัวเหลือง หน้าเหลือง เวลาทำขนมเขาก็ใช้ดอกอัญชันได้ 
ก็เลยคิดนำขมิ้นและดอกอัญชันมาลองทำสีย้อมฟันดู ปรากฏว่าได้ผลดีพอ
สมควร เด็กๆก็ชอบ
           
การประชุมครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เปิดโอกาสให้ศูนย์เด็กเล็ก
แต่ละแห่งได้นำผลงานมานำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กัน ซึ่งในครั้งแรกนี้อาจมีผลงานมานำเสนอไม่มากนัก
แต่จากการพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงต่างบอกเหมือนๆว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดี ที่ควรจัดให้มีอีก
 
 
พเยา์ว์ื อิศรพันธุ์ เรียบเรียง
 
มีนาคม 2553