Untitled Document

 

ศูนย์เด็กเล็ก ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 

บรรยากาศตลอดริมฝั่งแม่น้ำ้ท่าจีนจากวัดบางพระ(หลวงพ่อเปิ่น) ถึงตลาดน้ำลำพญา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม เต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบาย โดยภาพรวมแล้วตลอดสองฝั่งแม่น้ำยังเป็นธรรมชาติแบบ
เดิมๆอยู่ ซึ่งกว่าที่จะสามารถคงสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่สวยงามไว้ได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในชุมชน

เครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็กจังหวัดนครปฐม เป็นคนอีกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สืบสานความอุดมสมบูรณ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยในวัที่ 17 ตุลาคม 2552 คุณโชติกา แสงอำไพ
ผู้ดูแลเด็กหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม
พาเพื่อนพ้องน้องพี่ครูพี่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ลงแพล่องแม่น้ำท่าจีนชมความงามของธรรมชาติริมฝั่งน้ำ
้ พร้อมทั้งมีความรู้และกิจกรรมให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินตลอดทาง
ในงานนี้มี คุณวิถี หลงสมบูรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิชมรมรักษ์แม่น้ำท่าจีน
ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ เลขาชมรมรักษ์แม่น้ำท่าจีนและคุณชุติมา น้อยนาถ จากชมรมรักษ์แม่นำ้ท่าจีน
มาพูดคุยถึงการทำงาน ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมี คุณพเยาว์ อิศรพันธุ์ จากศูนย์อนามัย
ที่ 4 ราชบุรี มาพูดคุยเื่รื่องการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณพนัชกร ม่วงสีไพร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัปังกรการุณยมิตร(สมุทรสาคร)พูดถึงหลักในการเป็นผู้ดูแลเด็กที่ดีและแนวทางการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย และทีมงานที่เข็มแข็มประกอบด้วย
น.สประภาพรรณ ไมตรีจิต ผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี
น.ส.นภสร นวลจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร อ.นครชัยศรี
นางประนอม ทิพย์สุมณฑา รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากกระท่า อ. นครชัยศรี
นางเยาวดี กองเงิน รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหลวง อ.ดอนตูม
นายอภิรักษ์ สุขนิรันดร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสามพราน
นางฉลวย ทองเพียร รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่
นางกำไร โกฏิหอม ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลำพญา อ.บางเลน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สำหรับสิ่งที่เครือข่ายผู้ดูแลเด็กรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
คาดหวังให้เกิดในอีก 5 ปี ข้างหน้าคือ
กลุ่มที่ 1
.ปลูกฝังให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อม
.สร้างเครือข่ายเพิ่มจากเพื่อนสู่เพื่อน
.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
.สร้างแรงจูงใจโดยการจัดประกวดคลองสวยน้ำใส
.นำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
.รณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
.จัดตั้งธนาคารขยะ ี
.ไม่ใช้สารเคม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
.มีการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน .มีกิจกรรมตัวอย่างในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการรักษาสิ่งแวดล้อม
.ขยายเครือข่ายไปทุกจังหวัด .ได้มีการเรียนรู้ ขยายงานร่วมกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ตำบล อำเภอ
.ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆ .มีแผนงาน โครงการเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในชุมชน อบต.
.ส่งเสริมให้เด็กๆขยายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่ครบครัวและชุมชน
.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กระจายอย่างทั่งถึง กลุ่มที่ 4  
.เครือข่ายประสบความสำเร็จ .ขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทั้งเขต 7 โดยการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น จัดอบรมร่วมกิจกรรมให้ทุกองค์กร ในชุมชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
.มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี
.เยาวชนยุคใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5
.มีความสามัคคี เข็มแข็งขึ้น โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆให้มากขึ้น
และต่อเนื่องอย่างชัดเจน
.มีการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆในเครือข่าย
.มีสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้รับรู้เข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน    
ทั้งหมดนี้คือความคาดหวังของผู้ดูแลเด็กเครือข่ายจังหวัดนครปฐมที่ฝันร่วมกัน
กลุ่มที่ 8 ความฝันจะเกิดผลได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง มุ่งมั่น คงไม่ไกลเกินฝัน
.ผู้ดูแลเด็กถ่ายทอดไปยังเด็ก หากช่วยกัน เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้สร้าง
.เด็กถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง ธรรมชาติจึงต้องใช้ธรรมชาติอย่างรู้จักบุญคุณและชาญฉลาดให้เหลือพอสำหรับ์
.ผู้ปกครองถ่ายทอดไปยังผู้นำชุมชน ประชากรมนุษย์รุ่นต่อไป
.ผู้นำชุมชนถ่ายทอดไปยังองค์กรต่างๆ เช่น อบต. อบจ.เพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นการริเริ่มที่ดีที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นตัวอย่าง ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ที่มีบท
บาทสำคัญกับเด็กจึงควรเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
 
         
        พเยาว์ อิศรพันธุ์
        ธันวาคม 2552