Untitled Document

 

การประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม ปี 2553

 

ในปีนี้ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เริ่มดำเนินการประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม ปี 2553 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะอากาศยังไม่ร้อนมากและคณะกรรมการยังอยู่พร้อมหน้า  หากเลยช่วงเวลานี้ออกไปกรรมการจะไม่ค่อยว่าง หรือว่างไม่ตรงกัน จากนั้นส่งหนังสือ แจ้งขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัด (หนังสือที่ สธ. 0914.04 / ว 5444
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ) ในเขตรับผิดชอบ คือจังหวัด เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร เพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับ ยอดเยี่ยมของจังหวัดก่อน  หลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ส่งชื่อศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ต่อด้วยจังวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอื่นๆอีกรวมทั้งหมด 7 จังหวัด ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ส่ง  จากนั้นศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แจ้งแผน กำหนด วันเวลาการออกประเมินให้จังหวัดทราบ  (หนังสือที่ สธ 0914.04 / 0486 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 และ หนังสือที่ สธ 0914.04 / ว 0823 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 )

เมื่อชี้แจงแนวทางการประเมินให้คณะกรรมการของศูนย์อนามัยที่ 4 รับทราบแล้ว
จึงดำเนินการออกประเมินคัดเลือก ตามแผนงานดังนี้

22 กุมภาพันธ์ 2553    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
(ในเขตเทศบาล)
23 กุมภาพันธ์ 2553  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองชุมพล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี 
(นอกเขตเทศบาล)
24 กุมภาพันธ์ 2553    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เลขที่436 ถ.เพชรสมุทร  ต.แม่กลอง  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม (ในเขตเทศบาล)
25 กุมภาพันธ์ 2553  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด  เลขที่ 30/1 ต.ท่าคา
อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  (นอกเขตเทศบาล)
26 กุมภาพันธ์ 2553       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้  อ.เมือง  จ.นครปฐม (ในเขตเทศบาล)
8 มีนาคม 2553      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ 
ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
9 มีนาคม 2553   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองผาภูมิ  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
(ในเขตเทศบาล)
11 มีนาคม 2553 ศูนย์เด็กเล็กธรรมาธิปไตย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี   (นอกเขตเทศบาล)
12 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  (ในเขตเทศบาล)
15 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระทาย  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(นอกเขตเทศบาล)
16 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปราณบุรี   อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  (ในเขตเทศบาล)
17 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
 (ในเขตเทศบาล)
18 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันท์  จ.สุพรรณบุรี 
(นอกเขตเทศบาล)
คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การต้อนรับ  จากนั้นกรรมการประเมินจากศูนย์อนามัยที 4 ชี้แจงขั้นตอน
การประเมินให้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูพี่เลี้ยงได้รับทราบ

คณะกรรมการแบ่งหัวข้อกันประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
จำนวน 10 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป (10 คะแนน)
ข้อที่ 2.

เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย (20 คะแนน)

ข้อที่ 3.

เด็กมีสุขภาพฟันดี (10 คะแนน)

ข้อที่ 4.

มีการจัดทำอาหารภายในศูนย์เด็กเล็กให้กับเด็ก  และมีผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหาร
            โดยเฉพาะ( 10 คะแนน)  

ข้อที่ 5.  

ผู้ดูแลเด็กทุกคนผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและได้รับการฟื้นฟู ทุก 2 ปี     
             (6 คะแนน)

 ข้อที่ 6. ด้านความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก (10 คะแนน)
ข้อที่ 7. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการ (9 คะแนน) 
ข้อที่ 8.

มีระบบฐานข้อมูลของศูนย์เด็กเล็กที่ดี ( 10 คะแนน)

ข้อที่ 9.  

เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน  
             (10 คะแนน)

ข้อที่ 10.

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (5 คะแนน)

   

ข้อสังเกตจากการประเมิน

   
เกณฑ์การคัดเลือก เรื่องพัฒนาการเด็กสมวัย
เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยตามแบบประเมินอนามัย 49
ร้อยละ 90 ขึ้นไป (สุ่มตรวจเด็กอายุ 3-5 ปี
ประมาณ 30 คน หากมีน้อยตรวจทั้งหมด)
ทั้งนี้มีศูนย์เด็กเล็กเพียง 1 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย
ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ ยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมรองรับเด็ก
ที่มีพัฒนาการล่าช้า แต่จะมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
           
เกณฑ์การคัดเลือก เรื่องเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการแก้ปัญหา
เด็กขาดอาหารและเด็กอ้วนเป็นลายลักษณ์ อักษร
แต่จะมีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา โดยให้อาหารเสริม(นม)เพิ่ม
ในรายที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และในรายที่น้ำหนักเกินเกณฑ์
ครูจะให้อาหารพวกผักมากขึ้น เช่น เวลาตักอาหาร
จะตักผักให้มากขึ้นและหรือให้เด็กเป็นผู้นำออกกำลังกาย เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การคัดเลือก เรื่องสุขภาพฟัน
พบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีฟันผุเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กองทันตสาธารสุขกำหนดคือเด็กจะต้องมีฟันดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  โดยเมื่อตรวจดูจากเอกสารและการสอบถามจาก
ครูพี่เลี้ยงพบว่า ทางศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ได้เชิญ ทันตบุคลาการ
ใกล้เคียง เช่น จากโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย  มาตรวจฟัน
ให้เด็กเทอมละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทั้งเป็น
เอกสารและปากเปล่า ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ตอบกลับมาว่า
“..........เด็กยังไม่มีอาการปวดฟันจึงยังไม่ได้ไปหาหมอ...........”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะสำคัญพอๆกับเหตุผล
แรกคือผู้ปกครองต้องทำงานจึงไม่มีเวลาพาเด็กไปพบ
หมอฟันและหากพาเด็กไปหาหมอผู้ปกครองก็จะ
ขาดรายได้ไป 1 วัน 
ครูพี่เลี้ยงส่วนหนึ่งบอกว่าเด็กฟันผุมาจากบ้านแล้ว
แค่ครูช่วยดูไม่ให้ ฟัน ผุมากขึ้นก็น่าจะดีแล้ว

แต่มีอยู่จังหวัดหนึ่งที่การดำเนินงานด้านทันตสุขภาพดีมากคือหมอฟันจะมาเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็ก
ที่ศูนย์เด็กเล็กเลยและครูพี่เลี้ยงก็จะนัดกับหมอฟันแล้วพาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
ที่อยู่ใกล้ๆ ครั้งละ 3-5คน ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งก็บอกว่าอยากให้พ่อแม่เป็นคนพาเด็กไปพบหมอเอง
เพราะหากมีปัญหาอะไรครูจะเดือดร้อน 

   

เกณฑ์การคัดเลือก การจัดทำอาหารภายในศูนย์เด็กเล็ก
ให้กับเด็กและมีผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารโดยเฉพาะ  ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องมุ้งลวด
ในห้องปรุงและห้องรับประทานอาหารและผู้ทำหน้าที่ประกอบ
อาหารไม่ได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร

   
   
   
   
   
   
   
   
   

เกณฑ์การคัดเลือก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การจัดการ 
ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กร่วม
กับชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดทำ
สื่อของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สรุป ผลการประเมินคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับยอดเยี่ยม ปี 2553  ดังนี้
ในเขตเทศบาลได้แก่          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี 
นอกเขตเทศบาลได้แก่       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองชุมพล อบต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี 

   
   

พเยาว์  อิศรพันธุ์ เรียบเรียง
เมษายน 2553