หน้าหลัก ศูนย์เด็กเล็ก

 

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

 

  

การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ได้เป็นองค์ก่อตั้ง “โรงเลี้ยงเด็ก” เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ.2433 โดยพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ซื้อทั้งที่ดินและตึกโรงเรือนต่างๆ ซ่อมแซมและก่อสร้างบริเวณและเครื่องใช้เครื่องต่งทั้งปวงบริบูรณ์พร้อมเสร็จ จัดเป็นโรงสำหรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ตรอกโรงเลี้ยงเด็กตำบลสวนมะลิ ริมถนนบำรุงเมือง เพื่อจัดการบำรุงเลี้ยงทารกเด็กชาย หญิง บุตรคนยากจน ต่อมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวคิดการจัดการปฐมวัยศึกษาก็ได้ถูกนำมาใช้ในโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้หน่วยงานที่นำมาใช้จะเป็นโรงเรียนราษฎร์เป็นส่วนใหญ่ ต่อมารัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้นป็นแห่งแรกคือโรงเรียนละอออุทิศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากจนทำให้รัฐต้องขยายไปจนทั่วทุกจังหวัด
ความต้องการบริการด้านสถานศึกษาปฐมวัยและสถานรับเลี้ยงเด็กนับวันจะยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้แม่บ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนี้สตรียังได้รับการยอมรับในตลาดแรงงานมากขึ้นในหลานสาขาอาชีพ ประกอบโครงสร้างของครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขนาดใหญ่ กลายมาเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ส่งผลให้เด็กเล็กขาดแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวช่วยดูแล (เอกสารอัดสำเนาคู่มือผู้ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542, น. 7)


เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ของงานอนามัยแม่และเด็ก  คือ การพัฒนาให้เด็กดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พัฒนาการที่ดี นั้นควรเริ่มจากความพร้อมของพ่อแม่ที่จะมีบุตร  เมื่อตั้งครรภ์็ได้รับการการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพครบตามเกณฑ์  โดยหวังผลให้เด็กมีภาวะโภชนาการดี โดยวัดจากน้ำหนักแรกคลอด และไม่ขาดสารอาหารบางประเภทที่มีความจำเป็น เช่น สารไอโอดีน ธาตุเหล็ก   โฟลิค ไม่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อจากแม่สู่รกไปสู่ลูก  หรือโรคที่มักเรียกย่อๆว่า่ ToRCH (Toxoplasmosis , Rubella , Cytomegalo virus ,Herpes) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง HIV  รวมถึงโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่นโรคธาลัสซีเมีย  เมื่อคลอดก็ได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย ไม่บาดเจ็บหรือขาดอากาศจากการคลอด หลังคลอด ได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เืดือน 



ศูนย์เด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดำเนินการรับเลี้ยงเด็กอายุตำ่กว่า 6 ปี จำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป โดยผู้ดำเนินการมิใช่ญาติกับเด็กซึ่งอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์และ
สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นต้น ความมุ่งหมายของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่เพื่อเป็นการยกระดับพื้นฐานชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


แนวคิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่จะสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ โดยกระบวนการทำงาน
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของเด็ก
โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
1.เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก
2.ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพเด็กและผู้ดูแลเด็ก
4.กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น