งานทันตสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4
งานทันตสาธารณสุข

    งานทันตสาธารณสุข


webmaster: donludee.k@anamai.mail.go.th


~ ปฏิทินทันตสาธารณสุข ปี2555~
  

 

 

 

เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

school network logodownload :

 


 


ความคืบหน้าเรื่องเรื่อง กองทุนทันตกรรม 2555

 

 

 

ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทันตกรรม
และการนิเทศงาน ปี 2554-2555 :
รวมไฟล์ ที่ 4shared.com

 


 

 

กองทุนทันตกรรม เป็นงบประมาณส่วนที่แยกออกมาจากกองทุน PP และ กองทุน OP/IP เดิม ในส่วนของ
การจัดบริการสร้างเสริม ป้องกันและรักษา ในประชาชน กลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน,
บริการสร้างเสริม ป้องกัน และใส่ฟันเทียม ในประชาชนทุกกลุ่มอายุ

แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 ก้อนใหญ่ คือ

 1. งบบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
  (16.60บาท/ประชากรทุกสิทธิ์) แบ่งเป็น
  1.1) งบบริการทันตสุขภาพ (15.45บาท/ประชากร)
         -งบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก จัดบริการระดับจังหวัด          (1.72บาท/ประชากร)
         -งบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากทันตกรรมป้องกัน ระดับCUP  (13.73บาท/ประชากร)
  1.2) งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ (1.15บาท/ประชากร)
 2. งบบริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม)


            งานทันตฯ ปี 2555 
- การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย
บริการส่งเสริมป้องกันในลักษณะบูรณาการกับโครงการโรงพยายาลสายใยรักแห่งครอบครัว (คลินิกฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี)
สร้างพฤติกรรมผู้ปกครองแปรงฟันก่อนนอนให้ลูก กิจกรรมทันตสุขภาพตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
- การส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
บริการส่งเสริมป้องกันในโรงเรียน ได้แก่ ตรวจช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ บริการทันตกรรมที่จำเป็น ตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน และบริการทันตกรรมผสมผสานอย่างสมบูรณ์ ในเด็กชั้น ป.1 (กองทุนทันตกรรม)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
รณรงค์ลดการบริโภคหวานในกลุ่มเด็กและประชากรทั่วไป   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
ในลักษณะเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
- การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย
เน้นการคงสภาพและลดการสูญเสียฟัน โดยจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ (1อำเภอ 1ชมรมฯ) จัดระบบตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
บริการทันตกรรมป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์   และบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติเพื่อการบดเคี้ยว
- การติดตามเฝ้าระวังปัญหาฟลูออไรด์เกิน ในน้ำบริโภคชุมชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน
- การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ตามโครงการพัฒนากลไกนโยบาย และระบบการบริหารจัดการระดับเขต ระดับจังหวัด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทีมงานพื้นที่ รพสต. และพัฒนานวัตกรรมการจัดบริการเพื่อแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขของพื้นที่
 

  * update *
เกณฑ์ประกวด CUP ดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก ปี 2555
สรุปข้อมูลรายงาน ท.01 และ ท.02 ระดับเขต ปี 2554
สรุปข้อมูลรายงาน ท.01 และ ท.02 ระดับเขต ปี 2553
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2553
สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2553
อบรมวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการยิ้มสดใสฯ

หัวข้อข่าวทั้งหมด


 

   
Google Groups
 
Mailing List "WestDent"
สมัครสมาชิก WestDent  
    อีเมล:  
ช่องทางการสื่อสารระหว่างทันตบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขต 4 และ 5
 
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
 
สมาชิกจะได้รับemail ขึ้นต้นว่า [WestDent] ค่ะ