Untitled Document

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี


     ตามที่ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ส่งเสริมให้โรงเรียนประถมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ในลักษณะบูรณาการ ไปกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนเด็กไทยทำได้  “ อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี ” รวมทั้งจัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับเขต ตั้งแต่ปี 2548 - 2550 ก่อให้เกิดการคิดค้น พัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนที่หลากหลาย เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น
     ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนอย่างกว้างขวาง กองทันตสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา เครื่อข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีขึ้น โดยมีเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 72 เครือข่าย เครือข่ายละ 8 โรงเรียน รวม 576 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ

     ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อก่อตั้งเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรมของเครือข่าย โดยใช้กระบวนการ EAP (Experiential Activities Planner , แผนการออกแบบประสบการณ์) ดังนี้
  1. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.สมุทรสาคร   ในวันที่  14 พฤษภาคม 2551
  2. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.นครปฐม  ในวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2551

ภาพกิจกรรม

เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.สมุทรสาคร
EAP เรื่อง 'กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน'
ขั้นตอน 'ระดมสมองทางออกโดยกลุ่ม'
ขั้นตอน 'สื่อสารทางออก' ด้วยภาพสามมิติ
 
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.นครปฐม
ขั้นตอน 'ไตร่ตรองทางแก้เฉพาะตน'
ขั้นตอน 'ระดมสมองทางออกโดยกลุ่ม' และจัดทำผลงาน
ขั้นตอน 'สื่อสารทางออก' ด้วยภาพเจาะหน้า
ขั้นตอน 'สื่อสารทางออก' ด้วยหุ่นเชิดบน

สรุปเอกสารจากการประชุม

  1. รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย และแผนกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.สมุทรสาคร
  2. รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย และแผนกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.นครปฐม
  3. Power Point ทำไมต้องเป็นเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
  4. ตัวอย่างแผนกิจกรรม EAP (จากการประชุม จ.สมุทรสาคร)
  5. สรุปกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.สมุทรสาคร ปี 2551

 


<< กลับหน้าเดิม