โครงการสาธารณสุขรวมใจ   ร่วมลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ผู้เข้าเยี่ยมชม
Free Counters  

ขอเชิญทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม "โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน" ส่งรูปถ่ายและผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ทาง website มายังศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง  supaporn.l@anamai.mail.go.th / โทรสอบถามที่ 085-2976990

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุีรี
429  ถ.ศรีสุริยวงศ์    ต.หน้าเมือง   อ.เมือง  จ.ราชบุรี   70000
โทร. 032 - 310368 - 71  ต่อ 2211  โทรสาร  032 - 323311
กรอกข้อมูลโครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม  ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ