หากมีปัญหาสงสัยเป็นประการใดสามารถโทรสอบถามผู้ประสานงานหลักสูตร :
        * คุณเมธี ชุ่มศิริ              โทร. 081 - 8575120 
        * คุณกานต์  เจิมพวงผล  โทร. 089 - 2128351
        * ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  โทร. 032-310368-71  ต่อ 2211  (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรการอบรม  ประจำปี 2554  
** รับจำนวนจำกัด **
 
 
 
 
ที่
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
ค่าลงทะเบียน
วันจัดอบรม
วันปิดรับสมัคร
รายละเอียด
1.
 ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขสำหรับประชาชน
แกนนำภาคประชาชน
 
ไม่มี
ยังไม่กำหนด
ยังไม่กำหนด
2.
 ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สถานีอนามัย และ โรงพยาบาล
40 คน
800 บาท /คน

อบรมเสร็จสิ้นแล้ว

3.
 การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
40 คน
800 บาท /คน
28-29 เม.ย. 54
ยังไม่กำหนด
4.
 การจัดการเหตุรำคาญ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
40 คน
800 บาท /คน
26-27 พ.ค. 54
ยังไม่กำหนด