งานออกกำลังกาย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงลดโรค
(DIET PHYSICAL ACTIVITY CLINIC)”
ใน โครงการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงฯ
ระหว่างวันที่ 25-27  พฤษภาคม  2554
  โรงแรมธนัฐธิชา รีสอร์ท  .หนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

          1.   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญ             
พระชนมายุ ครบ 84 พรรษา

           2.  เพื่อสร้างทีมวิทยากรครู ก ในระดับจังหวัด ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการ   
       3 อ 2 ส (อาหาร   ออกกำลังกาย  อารมณ สูบบุหรี่ สุรา์ )

           3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ระดับ รพ.สต , สอ เพื่อนำไปพัฒนา อสม.และ กลุ่มเสี่ยงในชุมชน   ที่ผ่านการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ตลอดจนกลุ่มคนทีอยู่ในภาวะปกติ  ให้สามารถนำ  
กระบวนการ 3 อ 2 ส   ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง    ครอบครัว   และชุมชนได้

พื้นที่/ประชากรเป้าหมาย

                พื้นที่ดำเนินการในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 4 (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี )
  โดยบูรณาการกลุ่มเป้าหมายในชุมชนลดโรคลดเสี่ยง

กลยุทธ์/กลวิธ

                   1. พัฒนาศักยภาพทีมงานระดับจังหวัดและเครือข่ายระดับตำบล และภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการให้เกิด คลินิก DPAC โรงพยาบาลชุมชน ,รพ.สต และ สอ โดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยใช้หลักสูตรลดอ้วน ลดพุงมุ่งต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

                   2. การติดตาม  กำกับ สนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างทีมงานและการดำเนินงานในระดับชุมชน

คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ
โครงการสนับสนุนชุมชนไร้พุงมุ่งลดโรคลดเสี่ยงโรคเรื้อรังเพื่อสนองน้ำพระทัยในหลวงห่วงใยสุขภาพประชาชน
น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
โครงการ “คุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานตามแนวจิตวิถี”
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรศูนย์และบุคลทั่วไป
การสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2553
ภาพกิจกรรมชมรมสร้างสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย(เครือข่ายไร้พุง)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร
โครงการ สัมมนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 1(การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 2 (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในที่ทำงาน)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 3 (การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในที่ำงาน)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 4 (การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืด)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 5(พื้นฐานการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 6(การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักตัว)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกายแก่บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
เพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ
ครั้งที่ 7(พื้นฐานกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อนำไปสู่การลีลาศเพื่อสุขภาพ)