Untitled Document
Physical Fitness Testing (Body Composition)   
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
เพศ =  อายุ ปี  น้ำหนักตัว   กิโลกรัม   ส่วนสูง   เซนติเมตร
Click เพื่อคำนวณค่า BMI :  Reference  WHO BMI for Asian Population.
Recommend:
Test           :
BMI(การวัดดัชนีมวลกาย)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: 1. เครื่องชั่งน้ำหนัก 2.เครื่องวัดส่วนสูง
Method     : ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง นำน้ำนักและส่วนสูงที่ได้ไปหา BMI

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

Click เพื่อคำนวณค่า Waist hip ratio :  Reference
Recommend:
Test           :
Waist hip ratio(การวัดสัดส่วนเอว และสะโพก)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: สายวัด
Method     : ใช้สายวัดทำการวัดรอบเอวและรอบสะโพก แล้วนำค่าของเส้นรอบเอวหารด้วยเส้นรอบสะโพก

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

Click เพื่อคำนวณค่า Waist Circumference :  Reference
Recommend:
Test           :
Waist Circumference(การวัดรอบเอว)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: สายวัด
Method     : วัดรอบเอวในตำแหน่งที่กำหนด (ตำแหน่งสะดือ) ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 ซ.ม.ในหญิง หรือ 90 ซ.ม.ในชาย ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

Click เพื่อคำนวณค่า Skinfold Measurement :  Reference  ใช้หลักการของ Durmin and Womerley  ตารางมาตรฐาน จาก ฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2543
Recommend:
Test           :
Skinfold Measurement(การวัดความหนาของผิวหนัง)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: Lange Skin Fold Caliper
Method     : ใช้ Caliper วัดความหนาของชั้นใต้ผิวหนังของตำแหน่ง Biceps ,Triceps,Subscapular ,Suprailiac นำค่าที่ได้จากการวัดไปเทียบกับตารางมาตรฐาน

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

Click เพื่อคำนวณค่า Percent Fat :  Reference  CSM health and fitness Journal 1:30 1997 อ้างใน Workshop on body composition assessment August 2-4th 2000 institute of nutrtion Mahidol University
Recommend:
Test           :
Percent Fat(การวัดร้อยละไขมันด้วยเครื่องชั่งวัดไขมัน)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: เครื่องชั่งที่สามารถวัดไขมันใต้ผิวหนัง
Method     : ป้อนข้อมูลอายุ เพศ ส่วนสูง หลังจากนั้นขึ้นชั่งในตาชั่งที่สามารถวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังได้ เครื่องจะคำนวณค่า Percent fat ให้

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

Click เพื่อคำนวณค่า Body Composition Analysis :  Reference
Recommend:
Test           :
Body Composition Analysis(การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเทคนิค BIA)
Objective  : เพื่อหา Body Composition
Equipment: เครื่องวัดสัดส่วนของร่างกาย (Body Composition)
Method     : ป้อนข้อมูลอายุ เพศ ส่วนสูง หลังจากขึ้นช่างโดยเท้าทั้ง 2 สัมผัส Foot Electorde ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนมือจับ Hand Electrode ที่อยู่ด้านหัวแม่มือ และด้านของนิ้วทั้ง 4 ยืนนิ่งจนกว่าเครื่องจะทำการวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายแล้วเสร็จ

Link           :   วิธีการทำโดยละเอียด    คำนวณค่า Fitness

หมายเหตุ หรือ Test ที่ Reccomended 4-5 ดาว คือ Test ที่แนะนำให้ใช้เนื่องจาก สะดวก ประหยัด
กลับหน้าเดิม