Click เพื่อ Link ไป HPH Standard Click เพื่อ Link ไป HPH เทียบกับ MBNQA Click เพื่อ Link ไประบบการให้คะแนน ปรับปรุงข้อมูล ร.พ. ฐานข้อมูล ร.พ.ในเขต ประมวลผลข้อมูล ร.พ. Untitled Document
ความเป็นมาของ Health Promoting Hospital (HPH)
ที่มาของ HPH ในประเทศไทย
 1. แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน HPH จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรป
  1. แนวคิด Ottawa Charter   1986 ในเรื่อง Re oriented Health services โดยเน้นที่การส่งเสริม ป้องกัน ควบคู่กับการรักษาฟื้นฟู
  2. Budapest Declaration on Health Promoting Hospital ในปี 1991
  3. ทางยุโรป ได้มีการดำเนินการ Healthy Setting ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 1989 และมีการ ดำเนินการนำร่องในปี 1993-1997
  4. ได้ประกาศ Vienna Recommendation เกี่ยวกับ Health Promoting Hospital ในปี 1997
  5. มีการประชุม Annual International HPH Conference ทุกปีตั้งแต่ปี 1993 และในการ ประชุมครั้งที่ 9 ในปี 2001 ที่ Copenhagen ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อร่าง HPH Standard
 2. ปัจจัยสนับสนุนในประเทศ
  1. ก่อนปี 2545 HPH เป็น Pilot Project โดยนำแนวคิดของ Ottawa Charter ในเรื่อง 5 Health Promotion Action เป็นแนวทางการดำเนินงานแทนมาตรฐาน
  2. ประเทศไทยมีแนวคิดในการดำเนินการหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี + มีหลักประกัน ด้านสุขภาพ
  3. 17 กุมภาพันธ์ 2545 ประกาศนโยบาย “ ปีแห่งการสร้างสุขภาพทั่วไทย “ ภายใต้กลยุทธ์ชื่อ “ รวมพลังสร้าง สุขภาพ “
  4. ปี 2545 กรมอนามัยร่วมกันภาคส่วนได้จัดทำมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับโรงพยาบาลในการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และทำการเผยแพร่มาตรฐาน HPH ใน เดือนกรกฎาคม 2545 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้ใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
แนวคิดในการจัดทำมาตรฐาน HPH ในประเทศไทย
 1. เรียนรู้จากต่างประเทศทั้งในเรื่องแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงาน HPH ในต่างประเทศได้แก่
  1. Ottawa Charter , Budapest Declaration , Vienna Recommendation
  2. European Health Promoting Hospital Standard and indicators   โดย HPH standard ของไทย ก็เน้นหนักใน 4 เรื่องหลักเหมือน European HPH Standard คือ การส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย ในบุคลากร ในชุมชน และพัฒนาโรงพยาบาลให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
  3. ยึดนิยาม Health Promoting Hospital ตามนิยามของ WHO ว่า  " Health promoting hospital does not only provide high quality comprehensive medical and nursing services, but also develops a corporate identity that embraces the aims of health promotion, develops a health promoting organizational structure and culture , including active, participatory roles for patients (1) and all members of staff (2) , develops itself into a health promoting physical environment( 3) , and actively cooperates with its community (4) ”
 2. ระดมสมองจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยกรมอนามัยเป็น ตัวกลางในการจัดทำมาตรฐาน HPH โดยในปี 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โดยมี พ.ญ.นันทา อ่อมกุล เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการส่วนอนามัยวัยทำงาน เป็นเลขานุการ  และมีคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมเป็นที่ปรึกษา   มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานและแบบประเมินตนเองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โดยคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข  สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  กรมสุขภาพจิต  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เป็นกรรมการ
 3. เทียบเคียงกับ World Quality Standard อื่นๆ เช่น MBNQA หรือ TQA หรือ PMQA ที่แบ่งเป็น 7 Category โดย Category 1-6 เป็นส่วนของกระบวนการ และ Category 7 คือส่วนของผลลัพธ์ ดังรูป นอกจากนำแนวคิดในเรื่องหัวข้อในมาตรฐานแล้ว ยังนำวิธีการให้คะแนน Scoring System มาเป็นกรอบในการให้คะแนนของ HPH ด้วย
มาตรฐาน HPH ของไทย
    มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1-6 เป็นองค์ประกอบของกระบวนการ  ส่วนองค์ประกอบที่ 7 คือส่วนของผลลัพธ์  โดยประกาศใช้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2545    และใช้มาถึงปัจจุบันโดยยังไม่ได้ทำการแก้ไข  มาตรฐานประกอบด้ี้วย
 1. การนำและการบริหารองค์กร
 2. การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เือื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 4. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล
 5. การส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการ
 6. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
 7. ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
 1. ก่อนปี 2545 HPH เป็น Pilot Project โดยนำแนวคิดของ Ottawa Charter ในเรื่อง 5 Health Promotion Action เป็นแนวทางการดำเนินงานแทนมาตรฐาน โดยเริ่มดำเนินการที่โรงพยาบาลนำร่องจำนวน  แห่ง
 2. หลังจากปี 2545 ที่มีมาตรฐาน HPH ทำให้การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานเป็นไปได้เร็วขึ้น และมี ระบบการประเมินเพื่อรับรองการเข้าสู่กระบวนการ HPH และกรมอนามัยได้มีการออกใบรับรองการผ่าน การประเมินรับรองการเข้าสู่กระบวนการ HPH
 3. ปี 2548 เป็นต้นไปการผ่านการรับรองการเข้าสู่กระบวนการ HPH เป็นเครื่องชี้วัด การตรวจ ราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลต้องผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 4. ปี 2551 นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นดังนี้
  1. ร้อยละ 98 ของ ร.พ.ต้องผ่านการประเมินการเข้าสู่กระบวนการ HPH (เครื่องชี้วัดการตรวจราชการ)
  2. กรมอนามัยมีหนังสือ แจ้งจังหวัดทราบว่า ร.พ.ใดที่ผ่านการประเมินการเข้าสู่กระบวนการ HPH แล้ว 3 ปี ต้องทำการประเมินซ้ำ (Re Accreditation)
  3. รองปลัดกลุ่มภารกิจสาธารณสุข ให้บูรณาการ HPH กับงานของกรมควบคุมโรคด้วย โดยกำหนดเป้าหมายให้ทั้ง 2 กรมทำการประเมิน HPH อย่างน้อย 2 โรงพยาบาล/เขต
 5. ปี 2552 นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน HPH เป็นดังนี้
  1. ร้อยละ 50 ของ รพ.ที่ผ่านการประเมิน HPH ไปแล้ว 3 ปี ได้รับการ ประเมินซ้ำ (Re Accreditation) การเข้าสู่กระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  (เครื่องชี้วัดการตรวจราชการ)
  2. บูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทำใน Setting โรงพยาบาล เข้ากับองค์ประกอบที่ 3 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้แก่  
   • ร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติิอร่อย  ก๋วยเตี๋ยวอนามัย   
   • ส้วมโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HAS
   • การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และน้ำทิ้งในโรงพยาบาล
   • โรงครัวมาตรฐาน
   • มาตรฐานน้ำดื่มในโรงพยาบาล
  3. บูรณาการงานของกรมควบคุมโรคเข้ากับ HPH โดยเน้นในเรื่องของ
   • การควบคุมลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล  เขตปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาล เข้ากับองค์ประกอบที่ 3 ส่ิงแวดล้อมที่เือื้อต่อสุขภาพ
   • การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานเข้าไปกับองค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
   • การควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน  เรื่อเขตปลอดบุหรี่ และมาตรการการควบคุมการขายเหล้าและบุหรี่ในร้านค้า เข้ากับ องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุม
 6. ปี 2552 โรงพยาบาลของกรมอนามัยทั้ง 12 แห่ง ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ International Network of HPH ซึ่งทำแบบประเมินตนเอง และส่งค่าสมัครสมาชิกไปยัง WHO Collaborating Center for HPH ที่ตั้งอยู่่ที่กรุง Copenhagen ประเทศ Denmark ซึ่งได้รับการตอบรับจากที่ประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2552 แล้ว  หนังสือตอบรับ Click ที่นี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กับ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
      ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร   โดยวางเป้าหมายที่จะทำการประเมินโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน 1,081 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2550-2553 โดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นผู้ทำการประเิมิน    ซึ่งมาตรฐานของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ได้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 6 เรื่องของกรมอนามัยที่เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กได้แก่  มาตรฐานลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย (SMH)  มาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (BFH)   มาตรฐานคลินิกนมแม่  ,  มาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่  มาตรฐานมุมโภชนาการและพัฒนานาการ (NDDC)  และมาตรฐานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว      โดยถ้าบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  กับ มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวแล้ว  จะทำให้เห็นภาพรวมของการส่งเสริมสุขภาพได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพในส่วนของอนามัยแม่และเด็ก
็HPH จะเิ่พิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลหรือไม่
        จาก European HPH Standard ข้อ 1 ที่พูดเกี่ยวกับ Management Policy จะเห็นชัดว่า  HPH ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเพิ่มงาน หรือไปสร้างระบบใหม่ขึ้นในองค์กร  แต่เป็นเครื่องมือที่จะไปบูรณาการงานประจำที่กระทำอยู่แล้วในโรงพยาบาลที่แยกส่วนกระจัดกระจาย ให้เข้าไปอยู่ใน ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Quality system)  ให้ได้บริหารจัดการด้วยทีมคุณภาพของโรงพยาบาล ให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Improvement)  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบค่อนเป็นค่อยไปแต่มีความยั่งยืน โดยทางผู้ประเมินจะใช้เครื่องชี้วัดของการตรวจราชการซึ่งทุกโรงพยาบาลต้องถือปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประเด็นเน้นหนัก
Standard 1

โรงพยาบาลกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร นโยบาย ดังกล่าวได้ถูกใช้ในทุกหน่วยงานในระบบการปรับปรุง คุณภาพของโรงพยาบาล (Overall organization Qualty Improvement system) โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพของผุ้ป่วย และบุคลลากรของโรงพยาบาล

 

วััตถุประสงค์

เพื่อให้เห็นกรอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพขององค์กร โดยบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ การปรับปรุงคุณภาพขององค์กร

 
เอกสารที่น่าสนใจ
 1. HPH Standard (ทั้ง Internation หรือ Uropean Standard & HPH Standard ของไทย) น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 2. External Audit in HPH Standard  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล
Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 3 Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 4 Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 5 Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 6 Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 1 Clikc เพื่อ Link ไปยังองค์ประกอบที่ 2