Untitled Document
ภาวะการขาดสารไอโอดีน และการควบคุม(IDD and Control)
เนื้อหา
 1. ปริมาณ Iodine ที่ร่างกายต้องการต่อวัน (Reccomend Iodine Intake)
 2. ภาวะหรือโรคจากการขาดสาร Iodine (Iodine Deficientcy Disorders ใน Age group ต่างๆ)
 3. สถานการณ์การขาดไอโอดีน (Global Situation of IDD.)
 4. วงจรของแผนงานระดับชาติในการควบคุมการขาดสารไอโอดีน (National IDD Control Program Cycle.)
 5. Universal Salt Ioidzation (USI)
 6. Iodine Supplement ในพื้นที่เฉพาะ

Recommend Iodine Intake
Iodine Deficiency Disorder ใน Age Group ต่างๆ
Global Situation of IDD 
National IDD Control Program Cycle
Adapted From Hetzel BS Pandev C.SOS for a billion . The conquest of IDD
Assessment 
   คือการประเมินประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนเป็นระยะๆ  ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. Population At Risk   ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้่าระวัง  เน้นที่ 3 กลุ่ม คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์  เด็กนักเรียน ทารกแรกเกิด
 2. Prevalence of IDD (Iodine Deficiency Disorder)
  1. ประเมินจากค่า Urine Iodine
  2. ประเมินจากค่า Neonatal TSH
  3. ประเมินจากค่า Goiter Rate (ใช้การคลำ หรือใช้ Ultrasound )
 3. Salt Economy หรือ Salt Situation  ว่ามีโรงงานผลิตเกลือ จำนวนเท่าไร  ขนาดกำลังการผลิตของโรงงาน ประเภทของเกลือ และการเติมสารไอโอดีนในกระบวนการผลิต

Dissemination of Findings  
          คือการกระจายสถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับ IDD ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบปัญหาของ IDD  ความสำคัญของเกลือเสริมไอโอดิน และประโยชน์ที่จะได้รับ ในกรณีที่สามารถขจัดปัญหาเรื่องการขาดสารไอโอดืนให้หมดไปได้  โดยการสื่อสารนั้นจำเป็นต้องดำเินินอย่างต่อเนื่องไปยัง
 1. Communicate ไปยังบุคลากรสาธารณสุข
 2. Communicate สู่สาธารณะ

Planning
 1. มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อผลักดันแผนงานระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีน( National IDD Elimination Program) โดยคณะกรรมการระดับชาติ ควรประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา  ผู้ผลิตเกลือ ตัวแทนภาคประชาชน  และสื่อมวลชน และภาคกลางเมือง
 2. คณะกรรมการดังกล่าว ต้องดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของแผนงานระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีน

Achieving Political Will
         การสนับสนุนทางวิชาการ/องค์ความรู้  แรงผลักดันจากภาคประชาสังคม  เพื่อให้ภาคการเมือง และผู้ที่มีส่วนชี้นำทางความคิดให้แก่สังคม ได้ทราบถึง ความสำคัญ และผลกระทบของการขาดสารไอโอดีน   นอกจากภาคกลางเมืองสามารถที่ใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเติมสาร Iodine ในเกลือ น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาาร ซีอิ้ว แล้วยังสามารถใช้อำนาจทางนิติบัญญัิติ ในการผ่านกฎหมายต่างๆผ่านทางรัฐสภาด้วย

Implementation   การ Implement จำเป็นต้องอาศัย 
 1. การมีส่วนร่วมของโรงงานผลิตเกลือ   รวมถึง มาตรการพิเศษอื่นๆ เช่น การควบคุมคุณภาพของเกลือนำเข้า  เส้นทางเกลือตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึง ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่การคมนาึคมไม่สะดวก   การบริหารจัดการสำหรับโรงงานผลิตเกลือขนาดเล็ก ในด้านกระบวนการผลิตเพื่อให้เกลือมีปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด  
 2. การฝึกอบรมในทุกระดับของการจัดการ  ได้แก่ Salt Technology ,  Laboratory Method  และการสื่อสาร

Monitor and Evaluation    
   การ M&E จำเป็นต้องอาศัย ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีเชื่อถือได้  โดยข้อมูลที่ใช้ในการ M & E ได้แก่
 1. Process indicator ได้แก่ เกลือเสริมไอโอดีนตามมาตรฐานที่กำหนด ณ.แหล่งผลิต  ร้านค้าส่งค้าปลีก  ครัวเรือน  และเกลือเสริมไอโอดีนที่นำเข้า  (USI หรือ Universal Salt Iodization)
 2. Impact Indicators ได้แก่
  1. Urine iodine ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กนักเรียน และหญิงตั้งครรภ์
  2. Goiter rate ในเด็กนักเรียน
  3. TSH ในทารกแรกเกิด
 3. Sustainable indicators  เพื่อดู program Performance
Universal Iodization (USI)
   ในปี 1994  WHO , Unicef  แนะนำว่า USI เป็นวิธีการที่ ปลอดภัย  Cost effective  & Sustainable strategy ในการลดการขาดสารไอโอดีน โดยประเทศที่มีปัญหา IDD  สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยนำ USI มาใช้
 1. Decision phase   คือระยะของการการตัดสินใจที่จะนำ USI มาใช้  โดยได้รับการสนับสนุนจาก
  1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. มาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆในการควบคุมคุณภาพเกลือ รวมถึงควบคุมคุณภาพของการจัดการ 
  3. แผนงานระดับชาติ เพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีน
 2. Implementation Phase   เป็นระยะที่มั่นใจถึงคุณภาพของ
  1. เกลือที่ผลิตว่ามีสารไอโอดีน และการหีบห่อที่ได้มาตรฐาน ทั้งเกลือสำหรับมนุษย์และสัตว์  รวมถึงเกลือที่ใช้ในอุตสาหรกรรมอาหาร
  2. กระบวนการควบคุมคุณภาพภายใน 
  3. การสื่อสารให้เห็นความสำคัญของเกลือเสริมไอโอดีน และเกิดอุปสงค์ในการบริโภคเกลือที่เสริมไอโอดีน 
  4. กฎหมายและการบังคับใช้กฎหหมาย
 3. Consolidation phase   เมื่อสามารถบรรลุ USI ได้แล้ว  การทำให้ USI เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัย
 4. กระบวนในการกำกับติดตาม ทั้ง process and impact indicators
 5. การประเมินผลเป็นระยะๆ  โดย International multi disciplinary.

Iodine Supplement
   Iodine Supplement จะใช้พื้นที่เฉพาะเท่านั้น ได้แก่ พื้นที่ห่างไกล  สำหรับในพื้นที่ปกติ กลยุทธ์หรือมาตรการที่ใช้คือ USI