อนามัย 49
Maternal and Child Health Services ของโรงพยาบาลแม่และเด็ก
  1. Adolescent Period   เน้นหนักเรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิติ (Life Skill) โดยเฉพาะในเรื่อง Reproductive Life skill และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารเสพติด  Services ที่จะรองรับ Adolescent คือ Friend Corner และการเข้าร่วมในชมรม To be # 1. ในกรณีที่มีปัญหาก็ Refer ส่ง Reproductive Health Clinic ของโรงพยาบาล  (Link รายละเอียด)
  2. Marriage & Prepare for Parentเน้นเรื่อง การให้คำปรึกษาในเรื่องประเภทของการวางแผนครอบครัว และการเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อแม่  Services ที่ให้ได้แก่ Counselling Clinic, Family Planning , Parental Class (โรงเีรียนพ่อแม่) (Link รายละเอียด)
  3. Pregnancy Period  เน้นหนักในเรื่องความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  การคัดกรองโรคที่สำคัญได้แก่ Thalassemia,HIV,Syphilis  การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะ Micronutrient ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาสมอง ได้แก่ Folic , Iodine, Fe ?  การฝากครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพโดยสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง  การฝากครรภ์ที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น Teenage Pregnancy ที่ต้องให้การดูแลที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆ   โรงเรียนพ่อแม่เพื่อเปลี่ยนจากพ่อแม่มือใหม่หัดขับมาเป็นพ่อแม่มืออาชีพที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเติบใหญ่ และสุดท้ายคือบันไดขั้นที่ 3 ของ ฺBaby Friendly Initiative คือ การอบรมพ่อแม่ให้ทราบถึงความสำคัญและการเตรียมพร้อมสู่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Link รายละเอียด)
  4. Prenatal Period   ในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมามีการศึกษาที่ทำให้เปลี่ยนแนวคิดแต่เดิมว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์ไม่สามารถเรียนรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ   มาเป็นทารกในครรภ์สามารถที่เรียนรู้และต่อสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆทั้งภายในและภายนอกมดลูก แม่และลูกในครรภ์สามารถที่จะส่งผ่านความรู้สึก ความรักและอารมณ์ต่อกันได้  พ่อแม่ที่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นให้แก่ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะเป็นพื้นฐานให้เด็กเติบใหญ่เป็นเด็กที่มี Trust & Love และมีความมั่นคงในอารมณ์ และเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ดีเมื่อคลอดออกมา (Link รายละเอียด)
  5. Child Period  Ultimate goal เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  ซึ่งการจะพัฒนาให้เกิดพัฒนาการสมวัยได้นั้น ต้องเน้นในเรื่อง Exclusive Breast Feeding , การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดี เช่น การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด  การเล่านิทาน รวมถึงระบบสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือนิทานโดยนำโครงการ Book Start มาเป็นแบบ  การสร้างระบบให้บุคลากรสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องด้วยอนามัย 49  คลินิกสุขภาพเด็กดี  คลิินิกกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า  เป็นต้น (Link รายละเอียด)
  6. Parent     ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กมี 2 ปัจจัยหลัก คือปัจจัยของตัวเด็ก และัปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  การสร้างส่ิิงแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก จำเป็นต้องพัฒนาโรงเรียนพ่อแม่ (Parental Class) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านเนื้อหา และกระบวนการ เพื่อเปลี่ยนพ่อแม่มือใหม่หัดขับให้เป็นพ่อแม่มืออาชีพ   หรือเปลี่ยนจาก Passive Parenting เป็น Active Parenting (Link รายละเอียด)
Link Pregnancy & Prenatal Period Link ไป Child Growth and Development