อนามัย 49

เนื่องด้วยเครื่อง Server นี้ได้มีการให้บริการข้อมูลมาอย่างยาวนาน และมีเทคโนโลยีด้าน Software ที่เก่าและไม่ปลอดภัย ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องปิดตัวลงในวันที่ 30 กันยายน 2560

Maternal and Child Health Services ของโรงพยาบาลแม่และเด็ก
  1. Adolescent Period   เน้นหนักเรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิติ (Life Skill) โดยเฉพาะในเรื่อง Reproductive Life skill และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารเสพติด  Services ที่จะรองรับ Adolescent คือ Friend Corner และการเข้าร่วมในชมรม To be # 1. ในกรณีที่มีปัญหาก็ Refer ส่ง Reproductive Health Clinic ของโรงพยาบาล  (Link รายละเอียด)
  2. Marriage & Prepare for Parentเน้นเรื่อง การให้คำปรึกษาในเรื่องประเภทของการวางแผนครอบครัว และการเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อแม่  Services ที่ให้ได้แก่ Counselling Clinic, Family Planning , Parental Class (โรงเีรียนพ่อแม่) (Link รายละเอียด)
  3. Pregnancy Period  เน้นหนักในเรื่องความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  การคัดกรองโรคที่สำคัญได้แก่ Thalassemia,HIV,Syphilis  การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะ Micronutrient ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาสมอง ได้แก่ Folic , Iodine, Fe ?  การฝากครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพโดยสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง  การฝากครรภ์ที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น Teenage Pregnancy ที่ต้องให้การดูแลที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆ   โรงเรียนพ่อแม่เพื่อเปลี่ยนจากพ่อแม่มือใหม่หัดขับมาเป็นพ่อแม่มืออาชีพที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเติบใหญ่ และสุดท้ายคือบันไดขั้นที่ 3 ของ ฺBaby Friendly Initiative คือ การอบรมพ่อแม่ให้ทราบถึงความสำคัญและการเตรียมพร้อมสู่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Link รายละเอียด)
  4. Prenatal Period   ในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมามีการศึกษาที่ทำให้เปลี่ยนแนวคิดแต่เดิมว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์ไม่สามารถเรียนรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ   มาเป็นทารกในครรภ์สามารถที่เรียนรู้และต่อสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆทั้งภายในและภายนอกมดลูก แม่และลูกในครรภ์สามารถที่จะส่งผ่านความรู้สึก ความรักและอารมณ์ต่อกันได้  พ่อแม่ที่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นให้แก่ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะเป็นพื้นฐานให้เด็กเติบใหญ่เป็นเด็กที่มี Trust & Love และมีความมั่นคงในอารมณ์ และเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ดีเมื่อคลอดออกมา (Link รายละเอียด)
  5. Child Period  Ultimate goal เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  ซึ่งการจะพัฒนาให้เกิดพัฒนาการสมวัยได้นั้น ต้องเน้นในเรื่อง Exclusive Breast Feeding , การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดี เช่น การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด  การเล่านิทาน รวมถึงระบบสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือนิทานโดยนำโครงการ Book Start มาเป็นแบบ  การสร้างระบบให้บุคลากรสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องด้วยอนามัย 49  คลินิกสุขภาพเด็กดี  คลิินิกกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า  เป็นต้น (Link รายละเอียด)
  6. Parent     ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กมี 2 ปัจจัยหลัก คือปัจจัยของตัวเด็ก และัปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  การสร้างส่ิิงแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก จำเป็นต้องพัฒนาโรงเรียนพ่อแม่ (Parental Class) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านเนื้อหา และกระบวนการ เพื่อเปลี่ยนพ่อแม่มือใหม่หัดขับให้เป็นพ่อแม่มืออาชีพ   หรือเปลี่ยนจาก Passive Parenting เป็น Active Parenting (Link รายละเอียด)
Link Pregnancy & Prenatal Period Link ไป Child Growth and Development