งานทันตสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4
ติดตามการประชุม MCH

ตัวชี้วัดทันตฯ ในแผนตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2552
ข้อมูลเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมเสี่ยง (รายงาน ท.02 ปี 2551)
ร่างแผนงานโครงการกลุ่มพัฒน์ ปี 2552
Activities Dictionary กรมอนามัย
เอกสารการประชุมเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพ * NEW *
ผลงานตามตัวชี้วัดทันตสาธารณสุข ปี2551 รอบ 12 เดือน
KPI ผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการรอบแรกของปีงบประมาณ 2551

กลับหน้าเดิม