Untitled Document
ระบบการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
Topic
รายละเอียด
เฝ้าระวังอะไร เฝ้าระวังในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมถึงการตรวจทางจุลินทรีย ในโรงเรียน
ใครเป็นคนเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นคนเก็บทั้งข้อมูล และการตรวจอาหาร / น้ำ / มือผู้สัมผัสอาหาร
Desire output
 1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ได้ตามเกณฑ์
 2. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 3. ร้อยละของผู้สัมผัสอาหารที่มือมีการปนเปื้อน
 4. ร้อยละของอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อน
 5. เปรียบเทียบว่าโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์มีความแตกต่างหรือไม่
การ Response ศูนย์อนามัย  โดยวิเคราะห์แล้ว คืนข้อมูลให้เขตการศึกษา และโรงเรียน สสจ. เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
เก็บบ่อยขนาดไหน ปีละ 1 ครั้ง
วิธีการเก็บ สุ่มตัวอย่างโรงเรียน
ถามใคร 1.ผู้บริหารโรงเรียน  2. ผู้รับผิดชอบโรงอาหาร 3.สุ่มตรวจเด็กนักเรียนในโรงเรียน
นิยามที่ยังไม่ชัดเจน
 1. โรงอาหาร
 2. พฤติกรรมการล้างมือของผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการรายไหน เมื่อไร  จะเปลี่ยนมาเป็นมีระบบการควบคุมกำกับการล้างมือของผู้ประำกอบการดีกว่าหรือไม่ หรือถามผู้ประกอบการโดบตรง)
 3. พฤติกรรมการล้างมือของนักเรียน (นักเรียนรายไหน   การล้างมือที่ผ่านเกณฑ์คืออะไร ต้อง 7 ขั้นตอนหรือไม่
 4. การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม 
 5. คำถามต้อง Valid to all  ในเขตเมือง และชนบทมีความแตกต่างกันหรือไม่
เสนอแนะ
 1. ส่วนใหญ่ Out break จาก Event ที่ซื้อหรือทำทีละมากๆ  ควรไป Review Literature ก็จะให้ได้ข้อมูล
 2. สามารถการใช้ Secondary data จากแหล่งอื่นก็ได้
แบบสอบถาม
 1. แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน