Untitled Document
องค์กรต้นแบบ ไร้พุง 
รหัสหน่วยงาน      
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ หรือสิ่งดีดี ขององค์กรต่างๆที่ร่วมโครงการ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรต้นแบบไร้พุงของจังหวัดต่างๆ
 3. เพื่อแจ้งข่าวสารจากศูนย์เขต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายองค์กรไร้พุง
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล องค์ความรู้ จากการดำเินินงาน องค์กรไร้พุงต้นแบบ
มีอะไรใน Web
 1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรไร้พุง  ได้แก่ จำนวนบุคลากรภายในองค์กร  ถ้าเป็น อบต, เทศบาล จะมีจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถ้าเป็นโรงเรียนจะเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียน  โดยเก็บจำนวนทั้งหมด และจำนวนที่วัดรอบเอวที่เกินเกณฑ์ (ค่าร้อยละที่เกินเกณฑ์ ไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพขององค์กร แต่ขึ้นปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health Determinant) ได้แก่ วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ช่วงอายุ และเพศ เป็นต้น)
 2. การประมวลผล ทำกราฟแสดงภาพรวมของทั้งเขต และพิมพ์รายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร
 3. การเก็บสิ่งดีดี ได้แก่กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงาน  นโยบายสาธารณะเื่พื่อสุขภาพ  เพื่อเผยแพร่ ให้องค์กรอื่นๆประยุกต์ใช้
 4. การเผยแพร่เกี่ยวกับ นานาสาระ และบทความต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในเรื่ององค์กรไร้พุงมากยิ่งขึ้น
วิธีการใช้
 1. เข้าชมโดยไม่ได้ Login เข้าระบบ จะสามารถเข้าชม Web ยกเว้นในส่วนของการเิพิ่มข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
 2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ องค์กรไร้พุงต้นแบบ  ถ้า Login เข้ามา จะสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานตน เองได้เท่านั้น  โดยรายละเอียดการใช้ ให้  Down Load ได้ที่นี่
อยากจะนำข้อมูลของหน่วยงานขึ้น Web ทำอย่างไร
 1. พิมพ์บทความด้วยโปรแกรม Word  และส่งรูปถ่ายมาด้วย  โดยรูปถ่ายนั้นให้แปลงขนาดเป็นขนาดความกว้าง (width) ไม่เกิน 800 Pixel เพราะถ้ามากกว่านั้น จะมีปัญหาทั้งในช่วง E mail หรือการนำภาพแสดงบน Web  โดยส่งไปยังผู้ประสานงานของจังหวัดต่างๆ
 2. ผู้ประสานงานจังหวัด จะประสานงานกับ ผู้ประสานงานของเขต (คุณพัชรี วงศา) เพื่อจะนำข้อมูลของท่านขึ้น Web
กรอบแนวคิดของการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบ ไร้พุง
 1. สาเหตุการป่วยและตายของประเทศไทย คือโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากโรคดังกล่าวได้  จะเ็ป็นปัญหาของผู้ป่วยที่เป็นโรค ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียน  และจะเป็นปัญหาต่อระบบสุขภาพ และสภาวะการเงินการคลังขององค์กรและของประเทศ  นอกจากนั้นการป่วยจะลดผลิตภาพในการทำงาน  ทำให้ผลิตภาพโดยรวมของระดับ องค์กร และระดับประเทศลดลงด้วย
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจะสัมพันธ์กับภาวะ ไขมันในเลือดผิดปกติ  (คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี หรือ LDL-C และไตรกลีเซอไรด์สูง ส่วนคลอเรสเตอรอลชนิดดี HDL-C ต่ำ ) โรคอ้วน(BMI>=27) หรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ (BMI>=23) เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ (ชาย >=90 ซม. หญิง >=80 ซม.)  การสูบบุหรี่  การมีประวัติในครอบครัว
 3. การจะลดอัตราการป่วยและอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน หรือความดันสูง นั้นทำได้ด้วยการลดภาวะเสี่ยง ซึ่งได้แก่่ ภาวะไขมันผิดปกติ  ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน และอ้วนลงพุง
 4. เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของไขมันผิดปกติ และโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน  หรืออ้วนลงพุง แล้ว ต้นเหตุหลัก คือการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง และ การไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควร  ถ้าแก้เรื่องการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายแล้ว จะทำให้ลดเรื่องไขมันผิดปกติ และน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวเกิน  ซึ่งจะยังผลให้ลดอัตราป่วยและตาย จากโรคหัวใจและหลอดเลือด และลดการป่วยตายจากผลแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้
 5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เป็นเรื่องที่ กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง  แต่เป็นเรื่องที่ต้องกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy หรือ HPP) ในประเด็นที่จะทำให้เกิดการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 6. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างมีส่วนร่วม โดยมี 3 ภาคส่วนเข้ามาร่วม ได้แก่ ภาคราชการและการเืมือง  ภาคประชาชน และภาควิชาการ  ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของอาจารย์หมอประเวศ วะสี มิเช่นนั้นนโยบายจะเป็นแค่กระดาษหรือคำประกาศ  ให้ได้มีการดำเนินการไม่
 7. Output หรือผลผลิตจากนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Supportive Environment for Health) ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพ
 8. การหาหรือสร้างองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ  เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งด้านสังคมและด้านกายภาพ จนส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต แล้วถอดบทเรียน หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ  เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าประสบผลสำเร็จ ขยายผลเื่พื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้นๆ จนครอบคลุมทั่วประเทศ ถ้า ทุกองค์กร ทุก อบจ. ทุกเทศบาล  ทุก อบต.จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพหมดแล้ว  ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือไม่ติดต่อที่องค์กรไหน ก็จะเจอทางเลือกที่เอื้อต่อสุขภาพ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพ