มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
click เพื่อ Link ร.พ.สายใยรัก ฯ กับมาตรฐาน HPH Click เพื่อ Link ไปหน้าวิธีการขอรับการประเมิน Click เพื่อ Link มาตรฐาน ร.พ.สายใยรัก
 
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
   1.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ครบรอบ 34 ปีในวันที่ 28 ธันวาคม 2549
    2.เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐและเอกชนให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและได้มาตรฐานสากล
    3.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมาย  คือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,081 แห่ง
ระยะเวลา   พ.ศ. 2550-2553
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
  1.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบคุณภาพ การอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่การฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ บริการหลังคลอดคุณภาพ คลินิกเด็กดีคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องถึง 6 เดือน
   2.หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี

เป้าหมายในปี 2550
  1.โรงพยาบาลรัฐ เอกชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

รายละเอียดของโครงการ  คลิกที่ นี่
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว จะแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 1. ส่วนของ ฺQuality MCH Services ทั้งในห้องฝากครรภ์  ห้องคลอด  ตึกหลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดี  ถ้าสามารถผ่านเกณฑ์ Quality MCH Services ถือเป็นการผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแดง
 2. ส่วนของ Community Participation  คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องอนามัยแม่และเด็ก   ซึ่งรูปแบบการดำเนินการสามารถปรัยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่  เช่นตั้งเป็นชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ชมรมแม่อาสา  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  หรืออาจจะใช้ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชนเดิม  ไม่ต้องตั้งใหม่  แต่เพิ่มเนื้อหาในเรื่องอนามัยแม่และเด็ก ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ถ้าผ่านในส่วนของ Quality MCH Services และเกณฑ์ Community Participation ถือเป็นการผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเงิน
 3. ส่วนของผลลัพธ์ (Result)  เป้าประสงค์ของการดำเนินการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว คือเด็กมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งการจะให้ไปสู่พัฒนาการเด็กสมวัย ได้นั้น  ต้องไม่เกิด Birth Asphyxia , ไม่มีภาวะ Low Birth Weight  และต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   การผ่านระดับทองนั้น ต้องผ่านมาตรฐานในเรื่องของ Quality MCH Service, Community Participation และผ่านเครื่องชี้วัดทั้ง 4 ในส่วนของ Result ด้วย
ส่วนที่ 1 Quality MCH Services  แบ่งเป็น 5 เรื่องดังนี้
 1. มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย หรือ Safe Motherhood Hospital (SMH)
 2. มาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก  หรือ Baby Friendly Hospital (BFH)
 3. คลินิกนมแม่ หรือ Lactation Clinic
 4. Nutrion Dental and Development Corner  (NDDC)
 5. โรงเรียนพ่อแม่ หรือ Parental Class (PC)
ส่วนที่ 2 Community Participation 
     ในมาตารฐานโรงพยาบาลสายใยรักนั้น  ส่วนนี้เป็นส่วนเดียวที่เป็นเรื่องใหม่  ในหลักการคือการตั้งชมรมเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องงานอนามัยแม่และเด็ก
ส่วนที่ 3 . Result 
 1. Birth Asphyxia ไม่เกิน 30 / 1,000 LB
 2. Low Birth weight ไม่เกิน 7%  หรือ ถ้าไม่สามารถทำให้ต่ำกว่า 7 % ได้ อนุโลมให้พัฒนาให้อัตรา LBW ต่ำกว่าฐานเดิม 0.5 % ต่อปี ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมาย  เช่น เดิม LBW อยู่ที่ 8% เมื่อพัฒนาตามมาตรฐานสายใยรักแล้ว  ลดเหลือ 7.5 % ซึ่งต่ำลง 0.5% ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมาย
 3. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน** (EBF 6 เดือน) ร้อยละ 15 หรือถ้าทำไม่ได้อนุโลมให้พัฒนาให้อัตรา EBF มากขึ้นกว่าฐานเดิม 2.5 % ต่อปี ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมาย
 4. พัฒนาการเด็กสมวัย ร้อยละ 90
** การตัดสินว่า Exlusive Breast Feeding หรือไม่  ให้ถามด้วยคำถามว่า 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาลูกกินอะไรมาบ้าง โดยไม่ถามนำ แล้วให้แม่ตอบมา  ถ้าำคำตอบ มีกินอย่างอื่นด้วยถือว่าไม่ใช่ EBF ถ้าคำตอบ ไม่ได้กินอย่างอืนนอกจากนมแม่ ถือว่า EBF