Untitled Document
การตรวจราชการปี 2553
ภารกิจของการตรวจราชการ ปี 2553
 1. การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข
 2. การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก (Key areas)
 3. การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นหลัก (Key areas) ของภารกิจ
 1. การดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้
 3. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 4. การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
 5. การตรวจราชการแบบบูรณาการ

คณะกรรมการประสานและติดตามการตรวจราชการและนิเทศงาน (คปต.) ๔ ชุด เพื่อรองรับ ๕ ประเด็น ประกอบด้วย

 • คณะที่ ๑ การติดตามนโยบาย ปัญหาเร่งด่วน และการตรวจบูรณาการ
 • คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพฯ
 • คณะที่ ๓ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • คณะที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ

หัวข้อ (Issues)
     ในแต่ละ key Area จะมีหัวข้อ Issues  รายละเอียดของแต่ละ Issues Link ได้ที่นี่

เครื่องชี้วัด (KPI)
     ในแต่ละ Issues ได้กำหนดเครื่องชี้วัด (indicators)  ซึ่งการตรวจราชการในปี 2553 ได้เลือก Performance ที่เป็น Key ที่เรียกว่า Key Performance Indicators หรือ KPI จำนวน 21 ตัว  รายละเอียดของ KPI  Link ได้ที่นี่

Process Indicators (PI) ของกรมต่างๆ
    เนื่องจากแนวทางการตรวจราชการของปี 2553 เปลี่ยนไปจากเดิม  โดยเดิมนั้นจะนำเครื่องชี้วัดของกรมต่างๆ นั้นมาผนวกเป็นเครื่องชี้วัดของการตรวจราชการ  ทำให้มีเครื่องชี้วัดที่ต้องดูมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2548 - 2552 ได้มีเครื่องชี้วัดของการตรวจราชการจำนวน 60,67,75,61 และ 78 ตามลำดับ  ทำใ้ห้เป็นภาระกับจังหวัดอย่างมาก อีกทั้งมีปัญหาในด้านการบุรณาการ เนื่องจากแต่ละกรมก็จะดูเครื่องชี้วัดของกรมนั้น โดยขาดการบูรณาการระหว่างกรมเมื่อลงสู่พื้นที่ ทำให้ปี 2553 จึงปรับการตรวจราชการ มาเป็น
 • เน้นกระบวนการ (Work หรือ Process Oriented) มากกว่า Indicators Oriented
 • ดู Process ควบคู่กับการดู Performance.
 • รับฟังปัญหาอุปสรรค มากกว่า การเร่งรัดผลงาน
 • แ้ก้ปัญหา มากกว่า แก้ตัวเลข
    ถ้าดูจาก Indicators ในปี 2553 ซึ่งมีอยู่ 21 indicators ซึ่งนำ Indicators ที่มีลักษณะเป็นผลลัพธ์ และเป็น Key Performance Indicators (KPIs)   ซึ่งเมื่อ ในแต่ละ KPIs ก็มี Process indicators (PIs) หรือแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ (Measure) อยู่่ด้วย  ซึ่งจังหวัดสามารถเลือกนำมาใช้ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ KPIs ตัวนั้นมีผลลัพธ์ที่ยังไม่เข้าเป้าหมาย  เมื่อวิเคราะห์จนรู้สาเหตุแล้ว ก็สามารถนำ PIs เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อ ควบคุมกำกับหรือประเมินผลได้  
Process indicators หรือมาตรการ ของแต่ละ KPIs  click ดูได้ที่นี่

Indicators ของกรมอนามัย
   กรมอนามัยได้กำหนดประเด็นยุทธสาสตร์ที่จะดำเนินการทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  ้
 1. อนามัยแม่และเด็ก
 2. ลดเสี่ยงในวัยเรียนและเยาวชน
 3. คนไทยไร้พุง
 4. ผู้สูงอายุ
 5. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 7.  HIA
เครื่องชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ Click ที่นี่