Network News
  ระบุหัวข้อ  
ข่าวระดับโรงพยาบาล   หนังสือเวียน    ข่าวระบบคุณภาพ    ข่าวทั่วไป   ข่าวการประชุม    KM    IM     HRD     Today       วิธีการใช
ข่าวที่
หัวข้อข่าว/กิจกรรม (click ที่ข่าว/กิจกรรมนั้นเพื่อดูรายละเอียด)
วันที่
ผู้รับผิดชอบ
1
0 3

อบรม ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอนาัมัยแม่และเด็กของสถานบริการใน จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก จำนวน 3 รุ่น รุ่นแรก 11-13 ธ.ค.50 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ธ.ค. 50 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-27 ธ.ค.50 รวมผู้เข้าอบรมทั้ง 3 รุ่น 232 คน
อบรมภาคปฏิบัติที่ตึกหลังคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  เพื่อให้สามารถประเมินปัญหา และสามารถแก้ปัญหาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมวิทยาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ