งานโภชนาการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
ติดตามการประชุม MCH

โรงเรียนแกนนำดีเด่นในการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินของสพท.นครปฐมเขต2
รายงานวิจัยความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีน ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์และระดับTSHของทารก
ผลการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือ ณ จุดผลิตและตลาด ปี 2552
สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแก้วิกฤติโรคขาดสารไอโอดีน
รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะเพื่อการจัดทำแผนอาหารและโภชนาการระดับชาติ
ประชุมวิชาการโภชนาการนานาชาติครั้งที่19(ICN2009)
โปรแกรมการบันทึกรอบเอว น้ำหนัก และข้อมูลส่วนตัว
ประชุมฟื้นฟูการปฏิบัติงานรับรองเมนูชูสุขภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเยี่ยมรร.ตชด. จ.กาญจนบุรี วันที่ 14-15 มกราคม 2552
ข้อมูลการวัดรอบเอวของจังหวัดในเขต 6,7 ปี 2550 และปี 2551 รอบแรก

กลับหน้าเดิม