Untitled Document
การควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน
   
ฐานข้อมูลโรงเรียน

วัตถุประสงค์ ควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน
ไม่ให้ เกินร้อยละ 13


กลุ่มเป้าหมาย   
1.โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมป้อง
กันภาวะโภชนาการเกิน ตั้งแต่ปี2545-50  ใน 8 จังหวัด ได้แก่
    1.1 โรงเรียนนำร่องอนุบาลประจำจังหวัด 8 โรงเรียน ปี 2545
    1.2 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่องการดำเนินงาน
ควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกิน ณ.โรงแรมมิราเคิล
19-20 ก.ค 47 จำนวน 53 โรงเรียน
    1.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การควบคุมป้องกัน
ภาวะโภชนาการเกินของศูนย์ฯ
      - ปี 2546 จ. สุมทรสาคร 6 โรงเรียน จ. สมุทรสงคราม 7 โรงเรียน
รวม ทั้งหมด จำนวน 13  โรงเรียน  
       - ปี 2547 จ. ประจวบฯ 7 โรงเรียน จ. ราชบุรี 10 โรงเรียน
จ.เพชรบุรี  2 โรงเรียน จ.นครปฐม 6 โรงเรียน จ.กาญจนบุรี  5 โรงเรียน
และจ.สุพรรณบุรี 5 โรงเรียน รวมจำนวน 35 โรงเรียน
     -  ปี 2549 โรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชนในเขตรับผิดชอบ
ของสนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  จำนวน 171 โรงเรียน
     - ปี 2550 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 9 โรงเรียน


การดำเนินงาน             
  
           
1. ประสานงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานรณรงค์ กินพอดี ไม่มีอ้วนและส่งเสริมกินผักทุกวัน เด็กไทยทำได้
              2.นิเทศติดตามให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานวัสดุ
อุปกรณ์สื่อต่างๆ ประเมินคุณค่าเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน
             3.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วม
กับภาคีเครือข่าย
             4.ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคอ้วน การจัดค่ายลดน้ำหนัก การออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สนับสนุนแกนนำนักเรียนชมรมหุ่นสวย


สิ่งสนับสนุน
                
เอกสารคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์  เช่น โปสเตอร์อาหาร 
ซีดีการเรียนการสอนธงโภชนาการ  แผ่นพับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

 
     
 
แกนนำนักเรียนฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
ปัญหาโภชนาการและร่วมกันวางแผนแก้ไข
 
   
 
ครูโภชนาการและครูพละสังกัดสพท.
นครปฐมเขต 2 จำนวน 171 โรงเรียน
ฝึกอบรมโภชนาการและ
การออกกำลังกายด้วยตาราง9ช่อง
 
 
รณรงค์ให้ความรู้เด็กนักเรียนที่มีรูปร่าง ท้วม เริ่มอ้วนและอ้วน ในโรงเรียนที่มีอัตราภาวะ
โภชนาการเกินสูงเกินร้อยละ 13
 
 

การดูแลตนเองด้านอาหารและออกกำลังกาย
วางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน...
ช่วยกันดูแลตนเองร่วมมือทั้งครอบครัว!!