โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ในสังกัดกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2552

 

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
 

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับภาคีเครือข่าย 

โดยการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

 ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  สื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร

และกิจกรรมขององค์กรสู่สาธารณชน  ทั้งภายนอกและภายในองค์กร  รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์  และดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มงานต่างๆ 

ภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย  เพื่อให้องค์กรเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

  โครงสร้างกลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

  

* งานฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

          เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โดยการร่วมกับกลุ่ม/งานวิชาการพัฒนา                จัดทำหลักสูตร บริหารจัดการ และประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคีเครือข่าย            ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม  กรมอนามัย

         บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

  

     * งานผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

       เป็นหลักในการสื่อสารความรู้และข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญของกรมอนามัย  ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ผ่านช่องทางการสื่อสาร            
      ที่มีประสิทธิภาพ        รวมถึงการผลิต  บริหาร  บริการสื่อ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ตลอดจน
      สร้างภาพลักษณ์ที่ดี       ของหน่วยงาน

       บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

      

* งานจัดการความรู้และนวตกรรม

      เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ ของกลุ่มจัดการความรู้ และการศึกษาด้านสุขภาพ ผ่านบริการจัดการความรู้ และศูนย์การเรียนรู้ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอด
     องค์ความรู้       นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม    งานบริหารจัดการความรู้และศูนย์การเรียนรู้   จึงมีบทบาทหน้าที่ในการค้นหา
     รวบรวมจัดเก็บ และนำเสนอ       ความรู้ นวัตกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์เรียนและเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งบุคลากรภายในและภายนอก

       บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

      * การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร

     * การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้

  

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี   ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี 70000
โทรศัพท์ 0-3231-0368 ถึง 71 โทรสาร 0-3232-3311
E-mail :
supaporn.L @anamai.mail.go.th