รายชื่อผู้ดูงาน เส้นทางที่ # 1  รวม 141 คน
ID
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน
อำเภอ
จังหวัด
374
นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรี ทม.ราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี
233
นางจิตรลดา เนียมรักษา นายกเทศมนตรี ทต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี
109
นายพุก ดาวดึงส์ นายก อบต. อบต.รางบัว อ.จอมบึง ราชบุรี
180
น.ส.ณัฐพร นุยา ปลัด อบต. อบต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนิน ราชบุรี
23
น.ส.ดอกเอื้อง บวรสุคนธชาติ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนิน ราชบุรี
188
นางอรุณศรี นวนนาง นวก.ศึกษา อบต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
30
น.ส.ดวงใจ แซ่ลี้ จพง.ธุรการ อบต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
31
นางพรทิพา สูงทรัพย์ไพศาล จพง.ธุรการ อบต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
199
น.ส.อริญชย์ตรา จิรัชชยาพิวัตถ์ ปลัด อบต. อบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
200
น.ส.ธิติมา นพรัตน์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
286
ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรี ทต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
382
นายสมบูรณ์ ยามี นวก.สาธารณสุข สสอ.ดอยหลวง อ.ดอยหลวง เชียงราย
383
นายภัทรธร วงศ์ไชย นวก.สาธารณสุข สสอ.ดอยหลวง อ.ดอยหลวง เชียงราย
256
นายศิริเลิศ สรฉัตร นายก อบต. อบต.ไร่ส้ม อ.เมือง เพชรบุรี
257
นายจรูญ กลั้นกลืน รองนายก อบต. อบต.ไร่ส้ม อ.เมือง เพชรบุรี
43
นายพิทักษ์ มั่นจันทึก จนท.เทศกิจ ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง เพชรบุรี
44
น.ส.ณัฎฐนันทน์ ใบมิเค็น จนท.ธุรการ ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง เพชรบุรี
45
นางธีรญา สุขารมณ์ ผู้ช่วยจนท.ประชาสัมพันธ์ ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง เพชรบุรี
102
นายสมฤทธิ์ ฝั้นคำสอน รองนายก อบต. อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
53
น.ส.อวยพร แสงศิลา นวก.ศึกษา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ เพชรบุรี
95
นายธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต. อบต.เขากระปุก อ.ท่ายาง เพชรบุรี
228
นายเปรมเทพ อบลัดดา รองนายกเทศมนตรี ทต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง เพชรบุรี
229
น.ส.อชินี ชิษสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชน ทต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง เพชรบุรี
223
นางนิตยา เธียรวรรณ นายกเทศมนตรี ทต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี
224
นางพรรัชดา แสงเวียน รองนายกเทศมนตรี ทต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี
225
นายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาล ทต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี
212
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี ทต.หนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบุรี
213
นายประกิจ คำสอาด ปลัดเทศบาล ทต.หนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบุรี
293
นายอนันต์ ยวงนาค นายก อบต. อบต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
294
นายบุญลือ ชนะวงศ์ รองนายก อบต. อบต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
99
นายไพเราะ ฟุ้งมาก นายก อบต. อบต.กะเสียว อ.เมือง ระยอง
100
นายอาจินต์ กิตอำพล รองนายก อบต. อบต.กะเสียว อ.เมือง ระยอง
275
นายเสนอ จิตอารี จพง.สาธารณสุขชุมชน อบต.วังหว้า อ.แกลง ระยอง
186
นายไพรสัณห์ ปรีชา รองนายกเทศมนตรี ทต.กองดิน อ.แกลง ระยอง
187
นายสินชัย เกรียงไกรพิพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทต.กองดิน อ.แกลง ระยอง
74
น.ส.ศิริพร ถาวรสาลี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร สระแก้ว
75
น.ส.หัตถกาญจน์ ถาวรยิ่ง ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร สระแก้ว
51
นายจรูญ ประกอบผล นายก อบต. อบต.ผักขา อ.วัฒนานคร สระแก้ว
351
นายเบิกชัย นิลปานันท์ หน.ส่วนโยธา อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
311
นายธนวัฒน์ สุกดิบ เลขานายก อบต. อบต.หนองปลาไหล อ.เมือง สระบุรี
219
นายกลิ่นศักดิ์ รัสมีเพชรโสภณ นายก อบต. อบต.ดาวเรือง อ.เมือง สระบุรี
220
นายณรงค์ ฟองจามร รองนายก อบต. อบต.ดาวเรือง อ.เมือง สระบุรี
300
นายยุทธกร โสดานิล นวก.ส่งเสริมสุขภาพ ทต.กุดนกเปล้า อ.เมือง สระบุรี
342
นางภูริชญา บุญน้อม นายก อบต. อบต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ สระบุรี
343
น.ส.ทิพย์มาส ชำนาญพล นักวิชาการเกษตร อบต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ สระบุรี
273
นายวีรพล ถนอมพิชัย นายก อบต. อบต.โคกแย้ อ.หนองแค สระบุรี
274
นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบต. อบต.โคกแย้ อ.หนองแค สระบุรี
141
นายบุญมาก มากสุข สมาชิก อบต. อบต.บัวลอย อ.หนองแค สระบุรี
142
นายชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์ นายก อบต. อบต.บัวลอย อ.หนองแค สระบุรี
194
นายนิเวศ คงสมบูรณ์ นายกเทศมนตรี ทต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค สระบุรี
183
นายณรงค์ แก้วชาติ รองนายกเทศมนตรี ทต.ดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุรี
299
นายปรีดา กรรณ์เกตุแก้ว นวก.สาธารณสุข รพ.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี
330
นายประยงค์ นอบน้อม นายก อบต. อบต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
297
นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัด อบต. อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม
369
นายพิเชฐ จันทร์จำรัส ปลัด อบต. อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
168
นายภราดร รอดเลี่ยม รองปลัด อบต. อบต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ
331
นายสงกรานต์ โพธิ์ศรี รองนายกเทศมนตรี ทต.คลองด่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
208
นายบุญแทน สว่างเรือง นายก อบต. อบต.บางกระบือ อ.เมือง สิงห์บุรี
209
น.ส.ภาวิดา รุจิระเศรษฐ นักพัฒนาชุมชน อบต.บางกระบือ อ.เมือง สิงห์บุรี
284
นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์ นักวิชาการเกษตร อบต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี
285
น.ส.สันทนา นุ่มหอม นักพัฒนาชุมชน อบต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี
405
นายธีระ สัตยวาที ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ท่าเสด็จ อ.เมือง สุพรรณบุรี
77
นางฐิตาภา จำปาเงิน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ อบต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
105
นายธนเดช ก้อนทองคำ นายก อบต. อบต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
106
นายมนัส นุชบูลย์ รองนายก อบต. อบต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
107
นายฉัตรชัย นายฉัตรชัย สุขงาม รองนายก อบต. อบต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
175
นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
176
นางขวัญชนก นัดดา จพง.สาธารณสุขชุมชน อบต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
177
นายลาภวัต พุทธซ้อน ผช.จนท.ธุรการ อบต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
41
นายสยามรัฐ ขาวนาค หน.ส่วนโยธา อบต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
392
นายสมบัติ หุ่นประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
393
นายสมิง บรรณคร หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
32
ว่าที่ ร.ต.ไพรวัล นวมจิตต์ ปลัด อบต. อบต.บ้านแห อ.เมือง อ่างทอง
399
นายอภิชาติ รอดประเสริฐ นายก อบต. อบต.ป่างิ้ว อ.เมือง อ่างทอง
290
นายโชติ สุวานิช จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง
309
นางอาภาภรณ์ สุเพ็งคำ นวก.สุขาภิบาล ทต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง
310
นางลักขณา กลอนกลาง นวก.ศึกษา ทต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง
336
ส.ต.ท.เสน่ห์ ดำดี ปลัดอบต. อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี
78
นายเกษม นามวงศ์ ปลัด อบต. อบต.วังด้ง อ.เมือง กาญจนบุรี
1
นายอรรถพร อู่สุพรรณ นักการ อบต.ไทรโยค อ.ไทรโยค กาญจนบุรี
2
นายนพดล วิชัยดิษฐ พนักงานสูบน้ำ อบต.ไทรโยค อ.ไทรโยค กาญจนบุรี
312
นางกิตติมา แสงศิริ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.วังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
55
นายชัยวัฒน์ ช่วงชัย ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
11
นายขจรศักดิ์ สุขเจริญ นักพัฒนาชุมชน ทต.พระแท่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
15
นายมนัส ป้องกัน นายก อบต. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
69
นางมนต์กวี เลียงผา นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
70
น.ส.นภาพร สรณะพิบูลย์ บุคลากร 3 อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
92
นางพิกุล ทองอ้ม รองนายก อบต. อบต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี
93
น.ส.พรสุรางค์ พวงธนะสาร นักวิชาการเกษตร อบต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี
173
นายนรินทร์ จันทบุตร นิติกร อบต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี
174
นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ช่างโยธา อบต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี
307
นายแมน พัฒนอิสรานุกูล ปลัดเทศบาล ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี
80
นางสุภัค สิทธิโชค จพง.สาธารณสุขชุมชน ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จันทบุรี
163
นายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว นายก อบต. อบต.โขมง อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
164
นายธงชัย จันทสิทธิ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.โขมง อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
328
น.ส.พรวิจิตร บุญศักดิ์เฉลิม บุคลากร อบต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา
305
นางดวงกมล เยื่อแย้ม พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ สชช. รพ.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
103
นายสฤษฎ์ จันทร์ทอง รองนายกเทศมนตรี ทต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี
104
นายธานี ทุมมานนท์ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี
210
นางเครือวัลย์ เหลืองอ่อน ผอ.กองสาธารณสุข ทต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี
211
น.ส.ยุภาวดี เรืองศรี นวก.สุขาภิบาล5 ทต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี
108
น.ส.ปราณเกล้า เรืองรัศมีโรจน์ หน.ส่วนสาธารณสุข อบต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี
179
นายวรยศ กิจพานิชช ปลัดเทศบาล ทต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง ชลบุรี
361
นายพงษ์เทพ น้ำฟ้า รองนายก อบต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม ชลบุรี
292
นายเฉลิมวงศ์ ครึกครื้นจิตร์ ปลัด อบต. อบต.เขาท่าพระ อ.เมือง ชัยนาท
59
นางศิริลักษณ์ ชาติปฐมรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.ธรรมศาลา อ.เมือง นครปฐม
60
น.ส.พัชณี รัตนบุรี ผช.จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต.ธรรมศาลา อ.เมือง นครปฐม
207
นายชิน ประเสริฐมรรค นายก อบต. อบต.ทรงคนอง อ.สามพราน นครปฐม
65
นายพีรพัศ ให้ถนอม รองปลัดเทศบาล ทม.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม
28
นายเทพกาญจน์ เกียรติศิริ ปลัด อบต. อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม นครปฐม
29
นายเดชา เมืองเขียวหวาน รองนายก อบต. อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม นครปฐม
62
นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรี ทต.ลำพญา อ.บางเลน นครปฐม
203
นางสายชล อังศุไพศาล นวก.ส่งเสริมสุขภาพ อบต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี
204
น.ส.เฉลิมศรี ชัยอาวุธ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี
120
นายชัยพร สุทธิพันธ์ ปลัด อบต. อบต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
96
ส.อ.ธิติพันธ์ มิตรชู ปลัดเทศบาล ทต.โคกมะกอก อ.เมือง ปราจีนบุรี
302
นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก อบต. อบต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
264
นายวสินธ์ อุไรวงศ์ นายกเทศมนตรี ทต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
94
นางเทียมใจ แสงรุ่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช ทม.ประจวบฯ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์
61
ว่าที่ ร.ต.ดนัย ปาน้อยนนท์ นายกเทศมนตรี ทต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
276
นางสายทอง เดชอุดมวัฒนา นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ รพ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
335
น.ส.กิติมา เอี่ยมเอิบ พยาบาลวิชาชีพ อบต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี
189
นางขวัญฤทัย บุรีรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช ทม.ปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี
221
ว่าที่ ร.ต.สรรเพ็ชร์ หริตกุล ปลัด อบต. อบต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
222
นายละเอียด โอผล สมาชิก อบต. อบต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
271
น.ส.มนทิชา บัณฑิตภิรมย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
272
น.ส.วิชุดา ปรีชานุกูล นวก.ประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
178
นางยุพา มีแป้น จพง.การเงินและบัญชี ทต.มหาราช อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา
10
นายสุรเชษฐ มินมัยกิจ ปลัด อบต. อบต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
279
นายวิทยา ขามศักดิ์ นายก อบต. อบต.ไผ่พระ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
280
นายประกิจ พวงมาลัย รองประธานสภา อบต. อบต.ไผ่พระ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
281
นายพินิต คันทรง นักบริหารงานช่าง อบต.ไผ่พระ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
282
นายวัชรพงษ์ สุพร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ อบต.ไผ่พระ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
283
นางนัทธมน อรรถวิชัย สมาชิก อบต. อบต.ไผ่พระ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
347
นายสมประสงค์ นาคนาคา ปลัด อบต. อบต.เสาธง อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
83
นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร นายก อบต. อบต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
84
นายประพาส โคกครุฑ นายก อบต. อบต.หน้าโคก อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
39
นายกลอง คงสัมฤทธ์ นายก อบต. อบต.นาคู อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
12
นายพสธร แสนเหมือน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.ผักไห่ อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
391
น.ส.จารุวรรณ ทับเที่ยง นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศอ.9 พิษณุโลก อ.เมือง พิษณุโลก
165
น.ส.ทัศนีย์ นิรันต์พานิช นวก.ส่งเสริมสุขภาพ อบต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด