แผนยุทธศาสตร์การลด Teenage Pregnancy เขต 4,5
แผนยุทธศาสตร์การลด Teenage Pregnancy เขต 4,5
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การลด Teenage Pregnancy เขต 4.5

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  1. รายละเอียด แผนยุทธศาสตร์การลด Teenage Pregnancy  (ตาราง 11 ช่อง อาจารย์ น.พ.อมร นนทสุต )
  2. Power Point  แผนที่ยุทธศาสตร์การลด Teenage Pregnancy
  3. รูปภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map หรือ SRM ) ของ อาจารย์ น.พ.อมร นนทสุต
  4. รูปภาพ Conceptual Framework ในการจัดทำแผนลด Teenage Pregnancy.
  5. รูปภาพ ปิรามิดกลุ่มเป้าหมายในการควบคุม Teenage Pregnancy และมาตรการในการควบคุม
  6. รูปภาพ ทักษะ 3 ประเภทในการควบคุม Teenage Pregnancy.
  7. รูปภาพ From Fertilization to Implantation -->Overview
  8. รูปภาพ From Fertilization to Implantation -->Fertilization
  9. รูปภาพ From Fertilization to Implantation -->Implantation
  10. รูปภาพ Embryonic Stage