Untitled Document
สรุปการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  1. ประชุมนำเสนอสถานการณ์แม่วัยรุ่น เขต 4,5   ศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 19 ต.ค.52
  2. ประชุม ครู ก.ค่ายแกนนำวัยรุ่น  ศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 28-30 ตุลาคม 52