งานเฝ้าระวังฯ

อบรมหลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม  ปี 2555
(วิทยากรสอนตรวจเต้านม)
                     
วันที่ 21-23 มีนาคม 2555   ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4จังหวัดราชบุรี


วัตถุประสงค์        

      # เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรสามารถบรรยาย            สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม

      # เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนทักษะ
         ในการดำเนินงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมสตรี ให้บรรลุตามเป้าหมาย
เป้าหมาย
     

           พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รวมผู้เข้าอบรม  77 คน

สรุปผลการดำเนินงาน
            
ปีพ.ศ. 2553 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบรรยาย/สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. แกนนำสตรีและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของเขต 4 ,5 รวม 43 คน จากการประเมินผลหลังฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทัศนคติและความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และปี 2554 ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในระดับ สสจ.รพศ.รพท.รพช. และรพ.สต. ของเขต 4 ,5 (ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) และผู้รับผิดชอบงานของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา, ศูนย์ฯ 9 นครสวรรค์, ศูนย์ฯ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์ฯ 12 ยะลา รวม 54 คน เมื่อประเมินผลหลังการจัดอบรม พบว่ามีความต้องการให้จัดหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่่องต่อไป
            ในปี 2555 ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรฯ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรม รวม 77 คน
          
 ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

  • หน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ
  • มีการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ( รพ.ราชบุรี, ม.มหิดล, ว.พ.ราชบุรี และข้าราชการบำนาญที่มีความเชี่ยวชาญ)
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นสูง
  • ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
           หลักสูตรอบรมวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม  เน้นการสร้างวิทยากรระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมให้เข้มแข็ง  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้  ทัศนคติ และมีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ฯได้ หลักสูตรวิทยากรงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมได้ผ่านการทดลองใช้ รุ่นที่1  (ปี 2553)และขยายรูปแบบ รุ่นที่ 2 (ปี 2554) และปรับปรุงรูปแบบการอบรม รุ่นที่ 3 (ปี 2555) และจากการประเมินผลความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น พบว่า ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด และคุ้มค่ากับการเข้าอบรมหลักสูตรนี้     
          ดังนั้นจึงควรขยายรูปแบบหลักสูตรการอบรมวิทยากรอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางมากขึ้น เพื่อสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ๆ ให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะทำงานด้านการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม นำไปสู่การค้นพบความผิดปกติของเต้านมสตรี เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และลดการสูญเสีย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

          รูปแบบหลักสูตรอบรมวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม(วิทยากรสอนตรวจเต้านม)


 
   
 

LINK...การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

  เนื้อหา