งานวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4

ติดตามการประชุม MCH

สรุปผลการวิเคราะห์ ประมวลผล จากโปรแกรมการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ปี 2555
สถานประกอบการ/ศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพพนักงานของสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข 4และ5
ติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ<ปี 2555>
สรุปผลการวิเคราะห์ ประมวลผล จากโปรแกรมการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ปี 2554
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ<28 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร>
หลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม <21-23 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี >
ติดตามการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม <ปี 2554>
สถานประกอบการ/รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพฯ สถานประกอบการพี่เลี้ยง "supply chain" <6พ.ค.54>และ<20ก.ค.54>
หลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม<19-21เม.ย. 2554 ณ บ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม >
สถานประกอบการ/รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพฯ "คู่หู" สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ <7-8 เม.ย.54>และ<20 ก.ค.54>
สถานประกอบการ/ศึกษาสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร <28 ก.พ.54>
สถานประกอบการ/พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ(มหกรรม CSR)<16ก.พ.54>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/ประชุมระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ในเขต 4,5 <11ม.ค.54>
รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี <26 ตุลาคม 2553>
ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน <ปี 2553>
หลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม <28-30 เม.ย. 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/อบรบวิเคราะห์ ประมวลผล จากโปรแกรมฐานข้อมูลฯ <11,15 มี.ค. 2553>
สัมมนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ <3-4 มี.ค. 2553>
ประเมินผลการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม บุคลากรสาธารณสุข เขต 4,5 < ปี2553>
ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน <ปี 2552>
วางแผนครอบครัว/อบรมฟื้นฟูความรู้ฯ จ.นครปฐม,ประจวบฯ,สมุทรสงคราม <ปี2552>
สถานประกอบการ/อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำฯ <21-22 พ.ค.2552>
ชาย-หญิงวัยทอง/อบรมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพฃายวัยทอง <22 เม.ย.2552>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ <30 มี.ค.2552>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/อบรบวิเคราะห์ ประมวลผล จากโปรแกรมฐานข้อมูลฯ <26,27ก.พ.2552>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/ประชุมโปรแกรมฐานข้อมูลฯ จ.นครปฐม <25,26 ธ.ค.2551>
การจัดการความรู้ (knowledge management)
ชาย-หญิงวัยทอง/ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเสริมสุขภาพชายวัยทอง ณ รพ.สมุทรสาคร <4 ส.ค.2551>
งานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม/ประชุมปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลฯ <20,24-26 มิ.ย.2551>
วางแผนครอบครัว/อบรมฟื้นฟูความรู้ฯ จ.ราชบุรี,สมุทรสาคร,กาญจนบุรี,เพชรบุรี < ปี 50-51>
สถานประกอบการ/การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ <23-24 พ.ค.2551>

กลับหน้าเดิม