สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ

  

เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
          สถานประกอบการเป็น Setting หนึ่งที่ประกอบด้วยกลุ่มวัยทำงาน   และนับเป็น Setting ที่สำคัญ เนื่องจากกลุ่มประชากรวัยแรงงานมี มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด   เป็นวัยที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพื่อดูแลวัยเด็กและวัยสูงอายุ  และถ้ามองในระดับประเทศ วัยแรงงานเป็นวัยที่สร้างรายได้ประชาชาติ    ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจทำให้วัยแรงงานต้องทำงานทั้งงานในเวลา และต้องทำ Over time เพื่อให้มีรายได้เพียงต่อรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น    ทำให้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายลดลง  ในขณะเดียวกันก็รับประทานอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย (Physiological Change)  และสารชีวเคมีในร่างกาย (Biological Change) เช่น น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือดสูขึ้น  การสะสมของไขมันตามร่างกายหรือช่องท้องเพิ่มสูงขึ้น   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้จะยังไม่เป็นโรค  แต่เป็นภาวะก่อนเกิดโรค  และกลุ่มอาการที่พบบ่อย ได้แก่ การอ้วนลงพุง ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด  ไขมันไม่ดี เริ่มสูงขึ้น แต่ไขมันดีกลับลดลง  หรือเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า กลุ่มอาการทางเมตะบอลิค (Metabolic Syndrome)   ซึ่งถ้าได้รับการจัดการที่ดีแล้ว โดยการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ก็จะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้  ไม่เกินเลยก้าวไปสู่โรคต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน ซึ่งปล่อยให้ป่วยแล้ว  จะทำให้ต้นทุนต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงต้นทุนทางอ้อมได้แก่ ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสทีต้องหยุดงานหรือไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่    วัยทำงานที่เป็นผู้หญิงยังมีปัญหาใน เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์   ได้แก่การวางแผนครอบครัว  การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร  มะเร็งที่พบบ่อยในวัยทำงานได้แก่ มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  วัยทำงานจึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เป็นวัยทำงานอย่างมีคุณภาพ  เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่ วัยทองและวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป
           วัยทำงานเป็นวัยที่เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่อนข้างน้อย  เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่ค่อยป่วย  อีกทั้งต้องทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข     การทำให้สถานประกอบการเป็นสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์กรไร้พุง  เป็นองค์กรสีขาวที่ปลอดยาเสพติด รวมถึงเหล้าและบุหรี่    เป็นองค์กรที่ปลอดภัยจากโรคจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุ เป็นองค์กรที่จัดระบบบริการให้กับแรงงานหญิงในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์    การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จึงเป็นก้าวย่างที่จะไปสู่องค์กรส่งเสริมสุขภาพในอนาคตได้
Link ประชุมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ<23-24พฤษภาคม 2551>
Link ประชุมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ<21-22 พฤษภาคม 2552>
Link สัมมนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ<3-4 มีนาคม 2553>
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร <ปีพ.ศ. 2554>
 Link    โครงงานที่1 ศึกษาสถานการณ์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
           โครงงานที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพ
           โครงงานที่ 3 คู่หู..สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ
           โครงงานที่ 4 สถานประกอบการพี่เลี้ยง (Supply chain)
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร <ปีพ.ศ. 2555>
 Link    โครงงานที่1 พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพ<28 มีนาคม 2555>
           โครงงานที่2 ศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพพนักงานของสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ5