Untitled Document
Promoting Healthy Behavior
 
Contents :
ผลสรุปและข้อตกลงของประเทศต่างๆในการประชุม ICPP
สื่อต่างๆที่วัยรุ่นได้รับ และเรื่องที่ควรดำเนินการ
ความเชื่อผิดๆของผู้ใหญ่เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
เนื้อหาในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (BCC)
ความหมายของ Sex , Gender , Sexuality
เนื้อหาในการจัดอบรมวัยรุ่นและเยาวชน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดอบรมวัยรุ่น (ประสบการณ์ของ Maxico , South Africa และไทย)
วิธีการเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ผลสรุปและข้อตกลงของประเทศต่างๆในการประชุม ICPD
 • การได้รับการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ Sexual and reproductive helaht  เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาและทำให้วัยรุ่นและเยาวชนมีสุขภาพดี    การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และป้องกันการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS
 • ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่มีพร้อมสำหรับวัยรุ่นแลเะเยาวชน  จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจในเรื่องของ เพศวิถี (Sexuality) และสามารถปกป้องเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และผลต่อเนื่องเช่น การมีบุตรยากในอนาคต
 • สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันคือเรื่องของการให้การศึกษาแก่วัยรุ่นชาย ให้เคารพในการตัดสินใจของผู้หญิง และการร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของเพศวิถี และการเจริญพันธุ์
สื่อต่างๆที่วัยรุ่นได้รับ และ เรื่องที่ควรดำเนินการ

     ทุกวันนี้วัยรุ่นและเยาวชนได้ซึมซับความรู้แบบตามบุญตามกรรมจาก ครอบครัว  เพื่อน โรงเรียน โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และจาก Internet  ซึ่งเป็นการได้ร้บข้อมูลและความรู้ที่ไม่รอบด้าน  และเกิดความเชื่อที่ผิดๆ    จากการศึกษาวิจัยพบว่า  การได้ีรับความรู้อย่างเป็นทางการ (formal Education) ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา เหมาะกับวัย จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่ีงผลให้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกช้าลง    เรื่องที่ควรดำเนินการ คือการมีพร้อมที่จะให้วัยรุ่นได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย

ความเชื่อที่ผิดๆของผู้ใหญ่ในเรื่องการสอนเพศศึกษา
     ความเชื่อผิดๆของพ่อแม่รวมถึงผู้นำทางสังคมและชุมชนที่ว่า  การสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงให้กระรอก  และจะกระตุ้นให้เกิดการมีเพศสัมพันธุ์ครั้งแรกเร็วขึ้น    มีการศึกษาวิจัยพบว่าความกล้วเหล่านั้นไม่จริง การศึกษาในโรงเรียนที่ WHO และ US Naation ได้ทำการรณรงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ผลการศึกษาพบว่า  เพศศึกษา ไม่ได้สนับสนุนและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธุ์ที่เร็วขึ้น และในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธุ์กลับพบพฤติกรรมของการลดคู่นอน และเพิ่มการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น
เนื้อหาใน Behavioral Change Communication(BCC)
 • Reproductive biology (กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์)
 • human development (พัฒนาการของมนุษย์)
 • relationships and feelings (ความสัมพันธ์ุ และการมีอารมณ์ทางเพศ)
 • sexuality (เพศวิถี)
 • communication and negotiation (การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง)
 • gender issues (ประเด็นเกี่ยวกับ เพศสภาวะ)
 • safer sex practices (การปฏิบัติเพื่อการมีเพศสัมพันธุ์ที่ปลอดภัย รวมถึง การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์(abstinence) , การโต้ตอบอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธุ์ครั้งแรก  การลดคู่นอน)
 • วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์ และ HIV
ความหมายของ Sex , Gender , Sexuality
 1. เพศสรีระหรือเพศกำเนิด (Sex)   คือเพศในบริบทของกายวิภาคและสรีระวิทยาของเพศชายและหญิง
 2. เพศสถานะ (Gender)  คือ เพศเมื่อมองในมิติ บทบาททางสังคมของชายและหญิง
 3. เพศวิถี (Sexuality)  มีหลายนิยามแล้วแต่ทฤษฏี   นิยามของทฤษฎี การประกอบสร้างทางสังคม (Social Constructed Theory) นิยาม Sexulity หมายถึง ผลผลิตทางปัจจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มุมมองนี้อธิบายว่า พฤติกรรมทางเพศและการให้ความหมายเรื่องเพศ ขึ้นอยู่กับในช่วงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พฤติกรรมทางเพศไม่ได้มีความหมายเชิงสากล  ความสัมพันธุ์ระหว่างพฤติกรรมทางเพศ และการให้ความหมานเรื่องเพศ ไม่ตายตัวและขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่  แนวคิดนี้เชื่อว่าไม่มีแรงขับทางเพศ   ความต้องการทางเพศดำรงอยู่ในบนร่างกายของบุคคล อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ของสรีระของร่างกาย ความต้องการทางเพศ  แรงปราศนาทางเพศ ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรรมการเรียนรู้และประวัติศาสตร์ของสังคมเท่านั้น
เนื้อหาในการจัดอบรมวัยรุ่นและเยาวชน
 • เน้นการอบรมที่โรงเรียน (School base) เป็นการอบรมที่ประสบความสำเร็จ ถ้าเป็นการสื่อข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน
 • เน้นการลดพฤติกรรมทางเพศที่นำไปส่การตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
 • เป็นการอบรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • เป็นการอบรมบนกรอบแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
 • ใช้วิธึการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • เป็นการอบรมที่เน้นการฝึกทักษะ  และเน้น มาตรการทางสังคม
 • ต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมด้วย
ปัจจัยสู่ึความสำเร็จของการอบรมเยาวชนในโรงเรียน (บทเรียนของ Mexico, South Africa  และไทย)
 • ครูผู้ให้การอบรมต้องเตรียมผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางเพศและกลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ทางเพศ
 • กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธุ์
 • ในกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีเพศสัมพันธุ์  โปรแกรมควรเน้นในการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ และมีความมั่นใจในการใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้อง
 • โปรแกรมต้องอบรมผู้เรียนให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้สอนและผู้ออกแบบหลักสูตรต้องตระหนักว่าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ HIV/AIDS  แต่ยังมีบางประเด็นที่เข้าใจผิดหรือไม่ได้ตระหนักในบางประเด็น
 • โปรแกรมควรที่จะสอนให้อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อย่างปกติสุข
 • เน้นเรื่อง  ABC approach—A= Abstain from sex หรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ุ , Be faithful to one partner(มีคู่นอนเพียงคนเดียว) , and use Condoms correctly and consistently (สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธุ์)
วิธีการเพิ่มการเข้าถึงบริการ
 • Peer Education , Peer Counselling and Peer counsellors (การสอนกันเองโดยแกนนำวัยรุ่น   การให้คำปรึกษากันเองในวัยรุ่นที่ผ่านการอบรม และการเตรียมผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นวัยรุ่นที่ผ่านการอบรมเป็น counsellors)
 • Reaching out of school youth.  (การเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนอกกลุ่มโรงเรียน)
 • music and theater. (การให้ความรู้และข้อมูลผ่านทางดนตรี หรือโรงภาพยนตร์)
 • New informaton Technoloies.  (การใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่)
 • Sport  (การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย)