Untitled Document
Content :
ที่มาของมาตรฐาน

มาตรฐาน Youth Friendly Health Service

ปัจจัยนำไปสู่บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
บทสรุป
ที่มาของมาตรฐาน
         Youth Friendly Health Service หรือระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย  UNFPA และกรมควบคุมโรค ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาของวัยรุ่น โดยเฉพาะในเรื่องเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
         หลายท่านคงสงสัยว่า Youth Frindly Health Service กับ Adolescent Friendly Health Service นั้นแตกต่างกันอย่างไร  ทำไมถึงเลือกคำว่า Youth แทน Adolescent   คำตอบคือ ช่วงอายุต่างกัน  ถ้าคำว่า Youth ช่วงอายุ ตั้งแต่ 15-24 ปี สำหรับ Adolescent นั้นช่วงอายุตั้งแต่ 10-19 ปี  ส่วน Young People อายุ 10-24 ปี   และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญกว่าคือ  กรมอนามัย ทำงานร่วมกับ UNFPA  ซึ่ง UNFPA ใช้คำว่า Youth Friendly Health Service  ถ้าเป็น WHO จะใช้ Adolescent Friendly Health Service    กรมอนามัยกับ UNFPA มีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันมาตลอด เนื่องจากขอบเขตของงานใกล้เคียงกัน โดยรับผิดชอบในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) เพียงแต่ Scope ของพื้นที่แตกต่างกัน โดยกรมอนามัยทำในระดับประเทศไทย  แต่ UNFPA ทำระัดับโลก     เมื่อใช้คำว่า Youth Friendly Health service  การดำเนินงานเรื่องหลักของเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์  แต่ก็ไม่ใช้จะละเลยเรื่องรองอื่นๆ เช่นเรื่อง  ยาเสพติด ความรุนแรง หรือเรื่องความสวยความงามที่เป็นความต้องการของวัยรุ่น
      ตั้งแต่ปี 1994 ที่มีการประชุม International Conference of population and development (ICPD)  ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการบริการในเรื่องของสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน  เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเยาวชนไม่โดนใจการบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานบริการ  ประกอบกับสังคมตระหนักในเรื่องของสิทธิของเยาวชน ในส่วนของสิทธิในเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
        อุปสรรคในการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ได้แก่  ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและนโยบายในด้านอายุและสถานภาพสมรส  ความกังวลว่าจะมีผู้พบเห็นเมื่อมารับบริการโดยเฉพาะสถานที่บริการที่ไม่ได้จัดสถานที่ที่เป็นส่วนตัว   ความกังวลว่าจะไม่ได้รับบริการที่ดี  ความไม่สะดวกของเวลาในการให้บริการเฉพาะเวลาทำการ  ค่าบริการที่แพง   นอกจากนี้เยาวชนยังไม่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเอง   ไม่รู้ว่ามีบริการที่ไหนและมีบริการอะไร    เพื่อที่จะกำจัดอุปสรรคดังกล่าว  ได้มีการพัฒนารูปแบบบริการที่จะให้เกิดบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน (Youth Friendly Health Services) โดยบริการมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่  (อ่านรายละเอียดในสิ่งที่จะทำให้บริการเป็นมิตรกับเยาวชน)

มาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
    มาตรฐานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้
 1. องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเข็มมุ่ง  การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การวางแผน  ระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้  การสื่อสารภายใน  การบริหารทรัพยากร  การควบคุมกำกับ
 2. องค์ประอบที่ 2  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการในการใช้บริการ  ประกอบไปด้วย เครือข่ายการให้บริการ  การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ  และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริการข้อมูลข่าวสาร  บริการให้คำปรึกษา  บริการอนามัยการเจริญพันธ์และอื่นๆ ที่บูรณาการทั้งทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู    การดูแลอย่างต่อเนื่องและการส่งต่อทั้งภายในสถานบริการ และส่งต่อเครือข่ายบริการ
 4. องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่น  ครอบคลุมถึง ตัวระบบ อาคารสถานที่ และบุคลากรผู้ให้บริการ
Click เพื่อไปสู่หน้า มาตรฐาน

ปัจจัยนำไปสู่บริการเป็นมิตรกับเยาวชน (จาก Web UNFPA)
1.ด้านผู้ให้บริการ
 1. Specially Trained staff.
 2. Respect for young People.
 3. Privacy and Confidentiality Honoured
 4. Adequate time for client - provider interaction.
 5. Peer Counsellors available.
2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
 1. Separate space or special Times set aside.
 2. Convenient hours and location.
 3. Adequate space and sufficient privcacy.
 4. Comfordable surrounding.
3.ด้านการออกแบบบริการ
 1. Youth involved in design , Service outreach and delivery, and continuing feedback.
 2. Drop-in clients welcomed or appointments arranged rapidly.
 3. No overcrowding and short waiting times.
 4. Affordable fees.
 5. Publicity and recruitment that inform and reassure youth.
 6. Boys and young men welcomed and served.
 7. Wide range of service available.
 8. Necessary referral available.
4.ด้านอิ่นๆ
 1. Educational Material availabel on site to take.
 2. Group discussion available.
 3. Delay of pelvic examination and blood test possible.
 4. Alternative ways to access information,counseling and services.

สรุป
       ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายที่ให้บริการแก่เยาวชน เช่น การสร้างแกนนำเยาวชน ได้แก่ To be No.1 และ Friend Corner  การทำ Social Marketing เกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัย  และการขยายช่องทางการขายถุงยางอนามัย ไปยังช่องทางใหม่ๆเช่นที่ร้าน Seven Eleven หรือ Super store หรือตู้ขายถุงยางอนามัย   จากการสำรวจของ UNFPA พบว่า ร้อยละ 90 ของประเทศต่างๆมีการจัดบริการเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  แต่การเปิดบริการต่างๆนั้นยังเป็น Scale ขนาดเล็ก และหลายๆโครงการดำเนินการโดย NGOs  จุดเด่นของโครงการที่ดำเนินการโดย NGOs คือความคล่องตัว และสามารถสนองความต้องการและการเข้าถึงบริการของวัยรุ่นได้มากกว่าบริการของรัฐ  แต่ก็มีข้อจำกัดคือดำเนินการในขอบเขตที่ำจำกัด   และไม่ได้ขยายไปสู่การบริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อสนองความต้องการของเยาวชน   ซึ่งการจะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น ขึ้นกับปัจจัยสนับสนุนดังนี้
 1. เนื่องจากประเทศไทยมีการครอบคลุมสถานบริการในทุกระดับ   ถ้าสถานบริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นอย่างทั่วถึง จะทำให้เพิ่มการครอบคลุมได้อย่างสูง 
 2. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และมีนโยบายสาธารณะ รวมถึงการทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญ (Advocate ชุมชน) เป็นประเด็นที่จำเป็น โดยเฉพาะในชุมชนที่อนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูง
 3. การพัฒนาและมีเครื่องมือใหม่ๆในการประเมินสถานบริการว่าควรจะปรับปรุงในด้านใดบ้างเพื่อสามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน
 4. การพัฒนาและมีหลักสูตรเพื่อที่จะฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข เพื่อที่จะสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของเยาวชน โดยเน้นในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น  รวมถึงเรื่องการคุมกำเนิดสำหรับเยาวชน
 5. มีระบบการประเมินผล และปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการแก่เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ
 6. การขจัดอุปสรรคทางด้านกฎหมาย ที่ทำให้เยาวชนไม่สามารถเข้าถึงบริการ

สถานที่ติดต่อ   429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   โทร 032-310368 ถึง 71  

 
 Counter From 15 Dec 2009