หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :ผลการประเมิน รพช. ท่ายาง อยู่ในระดับ ดี ผลการประเมิน
ได้คะแนน 187 คะแนน
DownLoad เอกสารอ้างอิง     
ข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน ผลการประเมิน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายและ มาตรการในการขับเคลื่อนในโรงพยาบาล 25 ผ่าน
2 ประกาศนโยบายและมาตรการในการดำเนินงาน HPH - Nutrition 25 ผ่าน
3 สื่อสารนโยบายและมาตการ HPH-Nutrition ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 25 ผ่าน
4 นำนโยบายและมาตการสู่การปฏิบัติ และมีแผนปฏิบัติการรองรับ 25 ผ่าน
5 อาหารปลอดภัยในโรงครัว ร.พ. 20  
5.1 คัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิต จำหน่ายที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัย เชื่อถือได้ 5 ผ่าน
5.2 ส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน 5 ผ่าน
5.3 สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ สารกำจัดศัตรูพืช(4 กลุ่ม) และน้ำมันทอดซ้ำ เป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนแหล่งซื้อวัตถุดิบทุกครั้ง
รายการ คะแนน ผลการประเมิน
1. สารฟอกขาว 1 ผ่าน
2. ฟอร์มาลิน 1 ผ่าน
3. สารกันรา 1 ผ่าน
4. บอแรกซ์ 1 ผ่าน
5. Organophosphate 1 ผ่าน
6. cabarmate 1 ไม่ผ่าน
7. organochlorine 1 ผ่าน
8. pyrithroid 1 ไม่ผ่าน
9. น้ำมันทอดซ้ำ 2 ไม่ผ่าน
10  
6 โรงครัวของ ร.พ. 30  
6.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 30 ข้อ 6 ผ่าน
6.2 ลดการปรุงอาหารหวาน มัน เค็ม 6 ผ่าน
6.3 ส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ 6 ผ่าน
6.4 อาหารเฉพาะโรค 6 ผ่าน
6.5 อาหารเมนูชูสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและเจ้าหน้าที่ 6 ผ่าน
6.6 อาหารฮาลาล* (ได้แก่ โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ โรงพยาบาลยี่งอ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลยะหริ่ง โรงพยาบาลปะนาเระ โรงพยาบาลมายอและโรงพยาบาลไม้แก่น จ.ปัตตานี โรงพยาบาลหาดใหญ่และ โรงพยาบาลสะเดา จ.สงขลา โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่ โรงพยาบาลตะโหมด จ.พัทลุง โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สถาบันโรคทรวงอก ) 0 ผ่าน
7 ร้านจำหน่ายอาหารใน ร.พ.ทุกร้าน 20  
7.1 สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ สารกำจัดศัตรูพืช(4 กลุ่ม) และน้ำมันทอดซ้ำ เป็นระยะอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
รายการ คะแนน ผลการประเมิน
1. สารฟอกขาว 1 ผ่าน
2. ฟอร์มาลิน 1 ผ่าน
3. สารกันรา 1 ผ่าน
4. บอแรกซ์ 1 ผ่าน
5. Organophosphate 1 ผ่าน
6. cabarmate 1 ผ่าน
7. organochlorine 1 ผ่าน
8. pyrithroid 1 ผ่าน
9. น้ำมันทอดซ้ำ 2 ผ่าน
10  
7.2 ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT ปีละครั้ง
***กรุณาระบุจำนวนร้านอาหารและแผงลอย
ร้านอาหารและแผงลอยทั้งหมด ร้าน
ร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้าน
5 ผ่าน
7.3 ร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์รับรองร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ/ เมนูไร้พุง 211 5 ไม่ผ่าน
8 การจัดการประชุมตามแนวทาง Healthy Meeting และมีการดำเนินการตามแนวทาง Healthy Meeting ทุกครั้ง 10 ผ่าน
9 คลินิกผู้ป่วยนอกและการติดตามเยี่ยมบ้าน 20  
9.1 ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการกินผักผลไม้ รวมทั้งอาหารเฉพาะโรคต่างๆ ให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ 4 ผ่าน
9.2 ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร 4 ผ่าน
9.3 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4 ผ่าน
9.4 จัดนิทรรศการเรื่องอาหารอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 4 ผ่าน
9.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอบรมให้ความรู้กับ อสม.หรือ ให้อสม. เป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง 4 ไม่ผ่าน

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health