หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :แบบรายงานผลการดำเนินงาน จังหวัด นครปฐม
โครงการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ

ผลการประเมิน รพศ./รพท. รพช. รพ.ของศูนย์อนามัย
จำนวนที่ทำได้ ทั้งหมด
จำนวนที่ทำได้ ทั้งหมด
จำนวนที่ทำได้ ทั้งหมด
- ระดับดีเด่น 200 คะแนน 0 1
โรงพยาบาล
0 8
โรงพยาบาล
0
1
โรงพยาบาล
- ระดับดี 180 คะแนน 1 3 1
- ระดับพัฒนาได้ 160 คะแนน 0 5 0
รวม:: 1   8   1  

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health